– annonse top –

WWF Verdens Naturfond går igjen til søksmål mot staten for å stoppe den varslede jakta på ulv i Norge.

Siden det forrige søksmålet, hvor WWF fikk medhold i Oslo tingrett, gjorde Klima- og miljøverndepartementet et nytt vedtak om jakt på de samme ulvene som i det tidligere vedtaket. Det er med andre ord andre gang på få uker at WWF saksøker staten.

– annonse inline –

Mange støtter dyr rettssak

WWF har regnet ut at det til koste dem minst 250.000 kroner å gjennomføre søksmålene mot staten for å stoppe ulvejakta. Ved midnatt onsdag hadde cirka 650 personer bidratt med nærmere 230.000 kroner i løpet av en måneds tid.

Absurd at det er nødvendig

– Det er absurd at vi er nødt til å gjøre dette, men Klima- og miljødepartementet har fattet et nytt jaktvedtak som vi mener er lovstridig. Vi krever at all jakt i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark må stanses i påvente av en full rettslig gjennomgang, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF til organisasjonens egne hjemmesider.

Saksøker for andre gang

Det er nå andre gang få uker har WWF Verdens naturfond har stevnet staten for Oslo tingrett. Sist fikk de medhold i retten om at den pågående jakten måtte stanse i påvente av en full rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen.

Etter at Klima- og miljødepartementet fattet et nytt jaktvedtak på 12 ulver utenfor ulvesonen, i tillegg til å åpne for jakt på 16 ulver innenfor ulvesonen, er det nødvendig med ny stevning.

I utgangspunktet ville rovviltnemndene åpne for at 50 ulver kunne skytes i Norge under årets lisensjakt, tilsvarende 90 prosent av de helnorske ulvene. I sin klagebehandling fjernet Klima- og miljødepartementet 8 ulver fra kvoten, tilsvarende én flokk, og har nå åpnet for at totalt 42 ulver kan skytes, i følge WWF. I tillegg til de 28 ulvene som kan skytes i region 4 og 5, kan ytterligere 14 ulver skytes i resten av landet. Til sammen tilsvarer dette om lag 75 prosent av de helnorske ulvene.

Slik oppsummerer WWF høstens ulvejakt:

  • 2. november saksøkte WWF Verdens naturfond staten fordi organisasjonen mener at ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde WWF midlertidig stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i region 4 og 5, som omfatter Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark.
  • 21. november fikk WWF medhold i Oslo tingrett i kravet om stans i jakten, fordi kvotevedtaket for denne jakten var ugyldig.
  • 1. desember fattet Klima- og miljødepartementet likevel et nytt kvotevedtak om jakt utenfor ulvesonen i region 4 og 5. Departementet begrunnet det nye vedtaket med at saksbehandlingsfeilen fra det forrige vedtaket var rettet opp.  Innholdet i dette nye vedtaket er imidlertid identisk med vedtaket som tingretten fant ugyldig den 21. november.
  • 1. desember fattet departementet også vedtak om felling av to flokker – til sammen 16 ulver – i såkalte ynglende revir, altså områder hvor ulvene lever i flokker.
  • 13. desember saksøker WWF staten på nytt. Det er fordi den opprinnelige stevningen var knyttet til vedtaket som tingretten fant ugyldig og som dermed ble tilsidesatt. Den nye stevningen er knyttet til departementets to vedtak av 1. desember.
  • 13. desember krever WWF også full stans i ulvejakten i hele region 4 og 5, det vil si jakten på både de 12 ulvene utenfor sonen og de to flokkene, frem til domstolen får behandlet søksmålet.

– Det er helt uakseptabelt at staten fatter et nytt og likelydende vedtak som det tingretten allerede har satt til side, og fremstiller det som om det vi klaget på i første runde nå er avklart. Sakens kjerne er at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi skal ha i Norge, uten at det er gjort noen vurdering av hva som skal til for å sikre at ulvebestanden løftes til et livskraftig nivå i Norge, sier WWFs Ingrid Lomelde.

– En slik forvaltning ville aldri ha blitt akseptert for andre truede arter enn ulven. Som vi sa i forrige runde: Nok er nok. Vi har forsøkt alle andre virkemidler. Ulvejakten er lovstridig og må stanses før det er for sent å redde en kritisk truet art.

Hva skjer videre?

Når det gjelder kravet om midlertidig stans i jakten i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark, håper WWF at Oslo tingrett vil rekke å behandle dette før jul slik at jakten ikke får startet før hovedsøksmålet kommer opp. Jaktstart utenfor sonen er i departementets vedtak satt til 21. desember, mens jakten på de to ulveflokkene starter 1. januar.

– Vi gjør det vi kan for å få stanset all jakt inntil selve søksmålet er avklart. Hvis tingretten ikke rekker å behandle kravet om jaktstans før jul, må vi klage til departementet og be om at vedtaket får såkalt oppsettende virkning. Det betyr at departementet i så fall må utsette jaktstarten selv inntil tingretten har behandlet kravet om midlertidig stans, forklarer Lomelde og legger til:

– For øvrig avventer vi selve rettssaken, som vil starte i Oslo tingrett i løpet av vinteren.

WWF jobber for at ulven i Norge kan få den plassen den trenger for at bestanden kan bli livskraftig – slik både internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk krever.

–Vi kan ikke sitte stille og se på at statlig regulert jakt bidrar til utryddelsen av arter fra norsk natur. Nå må det avklares på en skikkelig måte hva som skal til for å få norsk rovviltforvaltning til å leve opp til kravene loven og internasjonale konvensjoner pålegger oss, sier Lomelde.

– annonse bottom –