– annonse top –

En rekke naturområdet som kommer under Bernkonvensjonens såkalte «Emerald Network» er berørt av vindkraftplaner i Norge. Disse må reddes før det er for sent.

Det mener Norsk ornitologisk forening som i en høringsuttalelse til konsesjonssaker som omfatter vindkraft, har lagt vekt på hvor viktig det er at vedtatte og etablerte verneområder ikke blir skadelidende på grunn av utbygging.

Foreningen skriver følgende på egne hjemmesider:

– annonse inline –
  • Andmyran vindkraftverk, Andøya i Nordland har en umiddelbar nærhet til Ramsarområdet Skogvoll, og vil blant annet utgjøre en barriere under næringstrekk for det betydelige antallet tyvjo og smålom som hekker i reservatet. Myrlandskapet på Andøya er unikt i global sammenheng og burde uten tvil kvalifisere for et betydelig større område enn Skogvoll naturreservat som nytt Emerald Network-område.
  • Det aktuelle konsesjonsområdet for Havsul 1 i Sandøy og Aukra i Møre og Romsdal vil berøre fuglefjellet Runde gjennom å beslaglegge et sentralt næringssøksområde for denne kolonien, og som ett av de viktigste beiteområder for sjøender og sjøfugl utenfor hekketid og særlig viktig for Harøya våtmarkssystem ramsarsite nr. 806. Det er søkt om utsatt frist for igangsettelse av vindkraftverket.
  • Haram vindkraftverk, Haram i Møre og Romsdal ligger midt i en av Norges viktigste trekkleder for fugl, og er omsluttet av verneområder. For Haram vindkraftverk er det aktuelle konsesjonsområdet fysisk omsluttet av Emerald Network-områder på tre av fire sider. Her er det søkt om forlengelse av igangsettelsesfrist og endrete tekniske konstruksjoner.
– annonse bottom –