– annonse top –

Over deler av Europa har det blitt færre av dem. Ingen har til nå kommet opp med en god forklaring. Nå er tyske forskere muligens på sporet av noe.

I en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) vises det til en tyske studie. Den anslår at vindkraft tar livet av 1.200 tonn insekter i Tyskland hver eneste år. Forskningen har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Årsaken er at nettopp insektene har gått kraftig tilbake i Tyskland.

Nå vil norske forskere vurdere denne effekten her til lands. Selv om vindkraftanlegg trolig ikke påvirker det totale antallet insekter i Norge. Forskerne vil vurdere effekten for spesielt sårbare bestander av insekter før vindkraft bygges ut.

– annonse inline –

– Vi bør ta høyde for at kollisjoner med vindmøllenes rotorblader kan påvirke insekter negativt, sier NINA-forsker Jens Åström.

– Effekten på lokale populasjoner av insekter bør være en del av konsekvensvurderingen når vindkraftanlegg planlegges. Vi bør ta høyde for at kollisjoner med rotorbladene kan påvirke insekter negativt, men anleggene som er i drift per i dag har sannsynligvis liten innvirkning på insektbestandene nasjonalt, sier forsker Jens Åström i NINA til eget nettsted.

1.200 tonn insekter

Grovt anslått har forskerne i NINA beregnet at dette kan utgjøre omkring 0,1-0,2 prosent av landets totale insektfauna, skriver NINA. Derfor mener de det er lite trolig at de alarmerende tilstandene som beskrives i rapportene skyldes vindkraft. Forskerne presiserer at disse tallene ikke inkluderer hvilken effekt beslag av arealer ved utbygging av vindkraft har på insekter.

Rotorbladene blir skitne

Potensielt kan vindkraft påvirke populasjoner av insekter, selv om dette tradisjonelt er blitt sett bort fra. Internasjonalt er det dokumentert at kollisjoner mellom insekter og rotorblader tidvis skjer i så stor grad at rotorbladene må rengjøres for å unngå betydelig tap i energiproduksjonen.

– Så vidt vi vet har ikke dette skjedd her i landet. Og for Norge er den samlede påvirkningen enda mindre enn i Tyskland, fordi vi har færre vindkraftverk. En beregning basert på den tyske modellen antyder at det årlige tapet i Norge kan utgjøre i størrelsesorden cirka 0,01-0,02 prosent av alle insekter, sier Åström, som understreker at dette er et grovt estimat.

Norske forhold

Likevel mener forskerne at vindkraftens påvirkning på insekter bør undersøkes under norske forhold. Fordi vi totalt mangler data, og fordi det kan bli aktuelt å bygge vindkraftanlegg i stor skala. Enkelte insektgrupper kan bli påvirket i større grad enn bestanden av insekter generelt, heter det videre.

De anbefaler å måle tettheter og artstilhørighet av flygende insekter i de luftsjiktene – og under de forholdene – som er relevante for produksjon av vindkraft. I tillegg bør vi undersøke hvordan vindkraftverk tiltrekker seg insekter.

Drepte insekter

– På den måten er det trolig mulig å identifisere tidspunkter med særlig høy risiko, og dermed gjøre det mulig å sette i verk kostnadseffektive tiltak for å redusere omfanget av drepte insekter. Uten slike undersøkelser er det vanskelig å vurdere nåværende og fremtidig påvirkning fra vindkraftverk på bestander av insekter, sier Jens Åström.

Han mener at det finnes indikasjoner på at vindkraftverk kan virke tiltrekkende på insekter, men at dette til dels kan reduseres ved å male turbinene i hensiktsmessige farger. Ugunstige kombinasjoner av plassering, farge og belysning kan potensielt føre til at store mengder flygende insekter trekkes til rotorbladene, spesielt på sensommeren. Dette kan igjen få negative konsekvenser for populasjoner som deler leveområdene sine med vindkraftverk.

– annonse bottom –
KildeKilde: Forskere vil undersøke hvordan vindkraft påvirker insekter