– Villrein foran næring mot skrantesyke

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay Illustrasjonsfoto.

– annonse artikkel –

Organisasjonen NOAH har sendt et omfattende innspill til myndighetene om hva som bør være styrende for den videre strategien i kampen mot skrantesyke. Dyrevelferd og naturmangfold må telle mest, mener de.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har i 2021 stadfestet at dyrenes helsetilstand kan sees i lys av den kunstige livssituasjonen som villreinen her har, på grunn av menneskelige forstyrrelser og fravær av rovdyr. Rapporten fra VKM gir også sterk indikasjon om at stress fra menneskelig aktivitet er en betydelig risikofaktor for dårligere generell helse hos reinen.

NOAH mener derfor man bør fjerne mest mulig av menneskelig påvirkning, restaurere de naturlige økosystemene, og sørge for at reinsdyrene kan bevege seg på en mer naturlig måte:

– Ivaretakelse av dyrevelferd og villreinen som art og hele dens økosystem må stå sentralt i den videre strategien. Blant annet må menneskelig påvirkning reduseres kraftig, økosystemer restaureres, blant annet ved å gjøre rom for flere rovdyr. Sauebeite må forbys i områder med rein. Det er et viktig prinsipp at man i en slik alvorlig situasjon setter naturens beste og de ville dyrenes velferd først, og sekundære hensyn knyttet til menneskelige interesser bør ikke påvirke valg av strategi, uttaler Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH. 

Forslag om intensiv jakt for å redusere reinens tetthet, mener NOAH er feilslått.

Trenger plass

– Villreinen trenger plass. På ny rødliste vil reinen også være nær truet. Da må man naturligvis ikke presse og desimere dem ytterligere. Ved å gi reinen mer plass vil man få reduksjon av tetthet, uten å ta livet av friske dyr. Men dette krever at hensyn til ulike næringsinteresser – enten det er beitenæring, vindkraft eller utbygging – faktisk må vike. NOAH mener det er et feilgrep når VKM ikke anbefaler forbud mot sau på beite i områder med villrein. Når kostnadene for de ville dyrene er såpass store målt i lidelse og død,  kan ikke næringer som produserer dyr få fritt spillerom med praksiser som kan risikere å spre smitte, sier Martinsen.

NOAH mener også at politisk motvilje mot levedyktige bestander av rovdyr, er negativt for hele økosystemet:

– Rovdyr «forstyrrer» også reinsdyrene – men på en måte som en naturlig. I motsetning til jakt, vil predasjon fra rovdyr har en større presisjon i forhold til at dyr som dør mer sannsynlig vil være svekkede – av CWD eller annen sykdom. Rovdyr er essensielt i å gjenskape et naturlig økosystem for reinsdyrene og de andre dyrene i fjelløkologien. Det er nødvendig at reinstammen kan fungere i samspill med alle naturlig tilhørende arter i systemet, sier Martinsen.

– annonse nede –