Vil verne drøyt 20.000 mål

Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt ut forslag om vern av 20.000 mål.

Arealet omfatter et forslag om vern av skog i Vassfaret, hvor det ble opprettet flere verneområder i 1985.

– annonse inline –

Dagens bestemmelser for landskapsvernområdene gir begrenset vern av biologiske verdier. Ved vern som naturreservat vil naturverdiene kunne sikres og videreutvikles.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes, og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. Om lag halvparten av de truede artene i Norge lever i skog, derfor er skogvern er et viktig tiltak for å sikre naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Målsettingen med vernet er at området skal bevares med hele sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. Samtidig skal kulturminner ivaretas. Eksisterende hytter kan brukes og vedlikeholdes, og området skal kunne benyttes til friluftsliv og naturopplevelse. Det eksisterende Bringen naturreservat foreslås lagt inn i Vassfaret naturreservat.

Noen deler av Indre Vassfaret landskapsvernområdet er ikke med i reservatforslaget. Dette gjelder i hovedsak arealer med mer påvirket skog, samt fjellområdene vest for Bringen, inkludert hytteområdet i Domfet. Her foreslås fortsatt vern som landskapsvernområde ved at arealene legges inn under Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde.

– annonse bottom –
KildeStatsforvalteren i Oslo og Viken