– annonse top –

Naturen på Svalbard er under press, og derfor vil regjeringen sette klarere rammer for ferdsel og aktivitet i naturen på Svalbard.

Målet er å skape enda tryggere og bedre opplevelser for turistene, og samtidig dempe belastningen på sårbar natur.

- artikkel innside -

Gjennom et forslag til ny forskrift om sikkerhet i felt, som nå sendes på høring, legges det til rette for bærekraftige og trygge kvalitetsprodukter i reiselivsnæringen. Forslaget inneholder blant annet et forslag om en sertifiseringsordning for guider.

– Regjeringen er opptatt av å sikre like vilkår for alle aktører i reiselivsnæringen. Vi foreslår derfor nå rammer som skal sørge for at næringen sikrer trygge opplevelser for turistene samtidig som rammene bidrar til trygge og stabile arbeidsvilkår for de ansatte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

De overordnede rammene for utviklingen av reiselivet ble lagt allerede i svalbardmeldingen av 2016. Etter dette har reiselivet vært i utvikling både på tilbuds- og etterspørselssiden. Det er avgjørende at reiselivsnæringen er innrettet slik at den på en god måte ivaretar hensynet til sikkerhet og beredskap og de høye miljømålene for Svalbard. Det betyr god kvalitet, med tilstrekkelig kompetanse, systemer og standarder. Få å sikre dette foreslås det nå blant annet en sertifiseringsordning for guider. På flere andre områder er forskriftsforslaget en klargjøring og videreføring av gjeldende praksis, bl.a. blir det i hovedsak bare mindre endringer for fastboende.

– Svalbard er rikt på fantastiske naturopplevelser, kultur og historie. Men Svalbard er også sårbart og et sted vi må ta godt vare på. En ny sertifiseringsordning for Svalbard-guider skal øke sikkerheten for turistene og samtidig ivareta natur- og kulturskatter. Jeg er opptatt av at turistnæringen skal kunne tilby trygge og gode opplevelser når reiselivet nå kommer skikkelig i gang igjen etter koronapandemien, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Reiselivet på Svalbard har vært hardt rammet av tiltakene det har vært nødvendig å iverksette som følge av koronapandemien. Det er umulig å si sikkert når aktiviteten i reiselivet vil ta seg opp igjen for fullt, men Svalbard vil også fremtiden utvilsomt være et attraktivt reisemål.

– Det er viktig at vi nå legger rammene for det reiselivet vi vil ha på Svalbard etter pandemien, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget om ny forskrift er sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. I samråd med Barne- og familiedepartementet omfatter høringen også et forslag til en egen forskrift som gjør lov om pakkereiser og reisegaranti mv. av 15. juni 2018. nr. 32 (pakkereiseloven) i sin helhet gjeldende på Svalbard.

– Jeg er glad for at rettighetene for reisende på Svalbard og for arrangører etablert på Svalbard nå blir de samme som på fastlandet. I dag gjelder kun pakkereiselovens regler om reisegaranti, og det har ført til mange misforståelser, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

Høringsperioden er satt til 5 måneder. Det vil si at frist for høringsinnspill er tirsdag 1. februar 2022.

– artikkel nede –