tirsdag, august 9, 2022
No menu items!
More
  Tyrifjorden våtmark

  Verner flere viktige våtmarksområder ved Tyrifjorden

  – annonse top –

  En ny verneplan ved Tyrifjorden omfatter syv reservater og seks biotopvernområder. Til sammen  er det snakk om 21,4 kvadratkilometer.

  Av dette er om lag 20 kvadratkilometer ferskvann. Cirka  16 kvadratkilometer er nytt vernet areal, mens drøyt fem kvadratkilometer var vernet fra før.

  – De store grunne vikene i Tyrifjorden er viktige raste- og næringsområder for en rekke fuglearter. Her finner vi noen av Norges aller viktigste områder for våtmarksfugl. Verneområdene er også levested for sjeldne og sårbare plantearter. Gjennom vernevedtaket sikrer vi en rekke nasjonalt og internasjonalt viktige naturområder for framtida, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  – annonse inline –

  Hekkeområder

  I de grunne områdene av Tyrifjorden, og i Storelva, finner vi også trua naturtyper. Verneområdene benyttes som hekkeområde, raste- og matplass på trekk om våren/høsten eller som overvintringsområde av en rekke fugler.

  Verneområdene er levested for en rekke sjeldne og sårbare plantearter i strandsone og på sump- og myrareal. I tillegg finnes det naturtyper, som evjer, grunne viker, rike kulturlandskapssjøer, kroksjøer og meandrerende elver innenfor verneområdene. Naturtypene kroksjø og meander står oppført på Norsk rødliste for naturtyper 2015 som sterkt truet.

  Viktige naturtyper

  – Gjennom vern av disse naturreservatene og biotopvernområdene følger vi opp regjeringens mål om å verne nasjonalt viktige naturtyper og redusere tapet av verdifull natur, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

  I deler av fjordsystemet og i Ådalselva finner fuglene gode åpne vannområder hvor de kan finne mat gjennom den kalde vinteren. Ådalselva naturreservat er også en svært viktig overvintringsplass for sangsvane. Det samme er Vikersund – Bergsjø biotopvernområde hvor vi også finner knoppsvane, laksand, sothøne og kvinand.

  De grunne mudderrike bankene i Tyrifjorden, som vi vi for eksempel finner i Steinsvika, Vassbunn og Søndre Tyrifjorden naturreservat, er svært gode matområder for vadefugl. Her holder blant annet heilo, skogsnipe, enkeltbekkasin, rødstilk, brushane og myrsnipe til.

  Øyer og skjær i Tyrifjorden, Steinsfjorden og Væleren er viktige hekkeholmer for makrellterne, hettemåke, fiskemåke, gråmåke og sildemåke.

  Verneforslaget omfatter:

  • Storøysundet – Sælabonn naturreservat ca. 5733 dekar, Hole kommune
  • Steinsfjorden biotopvernområde ca. 3825 dekar, Hole og Ringerike kommuner
  • Steinsvika naturreservat ca. 263 dekar, Hole kommune
  • Søndre Tyrifjorden naturreservat ca. 5848 dekar, Modum og Ringerike kommuner
  • Vikersund – Bergsjø biotopvernområde ca. 3232 dekar, Modum kommune
  • Vassbunn naturreservat ca. 119 dekar, Modum kommune
  • Ådalselva naturreservat ca. 2012 dekar, Ringerike kommune
  • Hovsenga naturreservat ca. 337 dekar, Ringerike kommune
  • Solbergtjern naturreservat ca. 48 dekar, Ringerike kommune
  • Lienskjæret biotopvernområde ca. 8 dekar, Hole kommune
  • Furuøyene biotopvernområde ca. 15 dekar, Ringerike kommune
  • Væleren biotopvernområde ca. 106 dekar, Ringerike kommune
  • Storøya biotopvernområde ca. 29 dekar, Lier kommune
  – annonse bottom –