Verdens nordligste hummerbestand vernes mot oppdrett og lusemidler

hummer kart
I dag eksisterer det ingen lokaliteter for oppdrettslaks øst i Tysfjorden i området Haukøyfjorden – Stefjorden – Tømmeråsfjorden – Fuglfjorden; kun én lokalitet for torsk. Illustrasjon: Fylkesmannen i Nordland.
– annonse top –

I en analyse om miljørisiko har Asplan-niva konkludert med at lusemidler kan true verdens nordligste hummerbestand. Derfor har Fylkesmannen i Nordland avslått en søknad fra Nordlaks Oppdrett AS om opprettelse av et oppdrettsanlegg for inntil 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret.

Nordlaks søkte om opprettelse av et oppdrettsanlegg ved Bergkråa i Haugøyfjorden i Tysfjorden. Fylkesmannen ønsker å prioritere verdens nordligste hummerbestand, sier fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen i en pressemelding. Frykten er at lusemiddel skal utgjøre en fare for hummeren i området. 

– annonse inline –

– Haukøygrunnen og Haukøyfjorden er viktige reproduksjons- og rekrutteringsområder for hummer i tidlige livsstadier. I dag har man for liten kunnskap om hvordan bruk av lusemidler i oppdrettsbransjen påvirker hummer og andre krepsdyr, og det marine biomangfoldet i sin helhet. Det man vet, er at særlig hummerlarvene og hunnhummeren er spesielt sensitive mot lusemidler, sier fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen. 

Konsentrasjoner i miljøet

Akvaplan-niva AS har gjort en miljørisikovurdering av utslipp av lusemidler ved Bergkråa. Deres rapport konkluderer med at det høyst sannsynlig kan oppstå konsentrasjoner i miljøet etter utslipp som overskrider grenseverdiene for effekt og dødelighet for hummer. Potensielt skadelige konsentrasjoner av lusemidler kan også nå områdene Haukøygrunnen og Haukøyfjorden, samt i enkelte tilfeller også deler av Fuglfjorden og Tømmeråsfjorden, heter det.

Marint verneområde

Tysfjorden er foreslått utredet som et marint verneområde på bakgrunn av fjordens særegenhet, med blant annet verdens nordligste forekomst av hummer som en egen distinkt hummerbestand. Rådgivende utvalg skriver at «Havbruk bør i de fleste tilfeller kunne kombineres med vern, men da ut fra en forutsetning at det ikke er negativ påvirkning relatert til verneformålet. Det må derfor stilles krav til overvåking av eventuell påvirkning på bunnsubstrat og bunndyrsamfunnene».

Fylkesmannen mener at føre-var-prinsippet i Naturmangfoldloven sier at når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger det kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.

Viktig for naturmangfoldet

– Tysfjordhummeren, som verdens nordligste hummerbestand, er så viktig for naturmangfoldet at vi i dette tilfellet ikke kan risikere hummerens eksistens i Tysfjorden, sier fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen. Vi risikerer at bestanden forringes, og i verste fall utryddes.

Fylkesmannen mener likevel at det er prisverdig at Nordlaks Oppdrett AS planla å kjøre et strengt driftsregime der de ville unngå bruk av en rekke lusemidler i yngle- og oppvekstperioden for hummer om sommeren.

– Likevel kan ikke Fylkesmannen i Nordland hindre bruk av andre, tøffere midler dersom en sykdomssituasjon skulle tilsi dette. En bedriftspolicy er dermed et løst grunnlag å basere en tillatelse på, siden Fylkesmannen ikke har juridiske virkemidler innen dyrevelferd og medikamentbruk etter at en oppdrettstillatelse er gitt, avslutter Sørensen.

– annonse bottom –