– Urovekkende mange døde øker behovet for beskyttelse

martin eggen nof
Foto: Norsk ornitologisk forening
– annonse top –

– NOF har kjempet mot denne jakta i flere år. Denne vårens hendelser med urovekkende mange døde ærfugler, øker behovet for å gi ærfugler best mulig beskyttelse. Det burde være en smal sak å innstille jakta nå, og fjerne arten på listen over jaktbare arter om to år, når forskriften om jakt skal revideres. 

Det sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening (NOF) i en kommentar til fauna.no, etter at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til fauna.no uttalte at han er trygg på at Miljødirektoratet vil behandle saken i samsvar med gjeldende regelverk, og i sin beslutning bruker best tilgjengelig kunnskap om utviklingen av ærfuglbestanden.

– I Sverige er arten en truet art, med stor tilbakegang. Viltloven slår fast at man bare skal tillate jakt når det er et såkalt høstingsverdig overskudd. Det har man ikke når man skyter på rødlistete arter og bestander i tilbakegang. Etter NOFs syn må Miljødirektoratet være mye mer føre-var og restriktive for å hindre at jakt i Norge går ut over sårbare fuglebestander. Rotevatn har selvsagt det overordnete ansvaret for å se til at dette skjer. 

– annonse inline –

Naturvernrådgiver Martin Eggen i NOF sier til fauna.no at det er godt dokumentert at norsk jakt også berører trekket av ærfugl vestover fra den svenske hekkebestanden utenom hekketiden.

– En betydelig andel av ærfugler ringmerket langs den sørlige delen av Østersjøen og på vestkysten av Sverige overvintrer i Danmark. Dette trekket berører også sørkysten av Norge, og en hel del svenske hekkefugler overvintrer høyst sannsynlig også i Norge. Gjenfunn av fugler ringmerket fra hekkeområdene i Sør-Norge viser at våre hekkefugler også finner veien mot sør og sørøst. Vandringsmønsteret gjør at man ikke kan se lokale bestanders utvikling isolert. Ringmerkingsdata viser at det både er norske, tyske, finske, svenske og britiske fugler langs norskekysten, sier han.

Han og NOF mener at arten har betydelige utfordringer, der jakt i Norge inngår som en ekstra negativ faktor.

– annonse bottom –