– Unikt arbeid med å gjenskape natur

– annonse top –

– Her er det gjort et helt unikt arbeid for å gjenskape store naturområder. Dette viser at vi kan reparere ødelagt natur.

Det sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til organisasjonens egne hjemmesider. Der det tidligere var kilometervis med vei, bombekratre og ødelagt natur, er fjellnaturen tilbake i det tidligere skytefeltet på Hjerkinn.

– annonse inline –

«Tidenes største prosjekt for restaurering av ødelagt natur blir i dag en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Store fjellområder ved Snøhettas fot, som i nesten 100 år har vært forsvarets skyte- og øvingsfelt på Hjerkinn, er nå tilbakeført til et levende naturlandskap.  165 km2 natur er restaurert. 130 km2 innlemmes nå som en del av Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark, mens resten blir landskapsvernområde.

– Nå får villreinen tilbake viktige trekkveier samtidig som den får økte beitearealer. Fjellrev og en rekke fugler får større tumleplass, naturtyper er gjenskapt og sjeldne arter får flere levesteder. Fjellnaturen er tilbake der det for bare noen tiår siden var titalls kilometer med vei, svære bombekrater og ødelagt natur. Dette er helt utrolig og svært viktig, sier Håpnes.

Forsvarsbygg har hatt ansvar for prosjektet, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hatt det økologiske ansvaret. Mer enn 47 000 vierplanter er plantet ut, noen områder er tilsådd med naturlig tilhørende frø, mens store felt vokser til fra en naturlig frøbank i jorda. Mange tusen personer har vært involvert i oppryddingen etter skytefeltet. Nesten 5000 store udetonerte bomber og granater er fjernet sammen med 550 tonn metallskrot. 50 kilometer vei og en rekke installasjoner er fjernet og restaurert slik at arealene nå kommer naturen til gode.

– Hjerkinnprosjektet er viktig fordi det viser at vi kan reparere ødelagt natur og gjennom restaurering forsterke naturen og bedre artenes leveforhold. Prosjektet har også gitt oss mye ny og verdifull kunnskap om naturrestaurering som vi må bruke andre steder der naturområder er forringet, sier Håpnes.

Han påpeker at det er gjort en god jobb med praktisk restaurering og innovativ forskning. Svært mye ny og verdifull kunnskap på naturrestaurering er også et viktig resultat.»

Les mer om Naturvernforbundets holdning til restaureringen på organisasjonens egne hjemmesider.

– annonse bottom –