– Uakseptabelt å flytte høstbart vilt til et næringsdepartement

reinsdyr reinsdyrflokk
Reinsdyrflokk. Foto: Colourbox
– annonse top –

Naturvernforbundet mener det er uakseptabelt å flytte forvaltning av vilt som rein og elg til Landbruks- og matdepartementet.

Dersom regjeringen får gjennomslag for å flytte ansvaret for det høstbare viltet til Landbruks- og matdepartementet, betyr det at Klima- og miljødepartementet fratas forvaltningen av villrein og annet vilt.

– annonse inline –

– Det er helt uakseptabelt å gi forvaltning av vilt til et næringsdepartement, mener Naturvernforbundet.

I et brev til statsminister Erna Solberg ber Naturvernforbundet Regjeringen om å gjøre om vedtaket, i følge forbundet.

– Naturvernforbundet vil på det sterkeste fraråde at forvaltningen av en stor del av norsk natur flyttes fra naturforvaltningen til et næringsdepartement. En slik flytting av ansvar er faglig uakseptabelt. Det er ikke i tråd med prinsippene om en kunnskapsbasert naturforvaltning og vil føre til at ansvaret for en helhetlig, økosystembasert forvaltning pulveriseres, står det i brevet.

Internasjonal ansvarsart

Vedtaket innebærer at forvaltningen villrein, elg, rådyr og annet høstbart vilt skal flyttes til Landbruks- og matdepartementet. Klima- og miljødepartementet skal fortsatt beholde forvaltningen av truede arter.

– Villrein er symbolet på vår fantastiske fjellnatur og en internasjonal ansvarsart, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

– Forslaget om å flytte forvaltningen av høstbare viltressurser over til et næringsdepartement er faglig helt uakseptabelt. Det splitter opp ansvaret for arter som lever i samme økosystem og habitat, sier Håpnes.

Ønsker helhetlig forvaltning

Naturvernforbundet mener at følgende prinsipper bør ligge til grunn for norsk viltforvaltning:

  • Den skal være kunnskaps- og fagbasert
  • Den skal være helhetlig
  • Den skal være økosystembasert slik at artenes leveområder og funksjon i økosystemet ivaretas

Fjernet med et pennestrøk

– Alle disse helt sentrale forvaltningspunktene ønsker nå Regjeringen å fjerne med et pennestrøk, uten at de faglige konsekvensene er vurdert eller gjort kjent. Dette er svært alvorlig og vil sette norsk naturforvaltning mange, mange år tilbake i tid, står det i Naturvernforbundets brev til statsministeren.

– I naturmangfoldloven vektlegges verdien av biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold samt viktigheten at av økologiske prosesser vektlegges. En faglig, helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning tillegges også stor vekt i Naturmangfoldmeldingen St. 14. (2015-2016) Natur for livet, der viktigheten av en økosystemtilnærming til arts- og naturforvaltning særlig understrekes. En økosystembasert tilnærming er faglig sett avgjørende viktig for å sikre en robust, langsiktig og kunnskapsbasert forvaltning. Dette er avgjørende for å sikre artenes langsiktige levedyktighet (nml § 5) og for å bevare verdifulle økosystemtjenester for framtiden, heter det.

– annonse bottom –