Truet norsk natur gitt særskilt status

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister. Foto: Regeringen
– annonse top –

Regjeringen har bestemt at olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark får status som utvalgte naturtyper.

Samtidig er elfenbenslav gitt status som prioritert art. Dette er et viktig steg i arbeidet med å ta bedre vare på sårbar og truet natur typisk for Norge.

– I fremtiden må vi ha mer natur, og ikke mindre. Vi må sørge for å ta ekstra hensyn til truede dyr, planter og natur som Norge har et spesielt ansvar for, eller som står i fare for å forsvinne. Derfor har regjeringen bestemt å gi en spesiell rettslig status til to truede naturtyper, og en art som er helt spesiell for Norge, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

– annonse inline –

De to nye utvalgte naturtypene er olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark. Elfenbenslav får status som en prioritert art. Det betyr at vi nå har 14 prioritert arter i Norge, og 8 utvalgte naturtyper.

Elfenbenslav er en sterkt truet art og en av Norge sine såkalte ansvarsartar, noe som betyr at vi har mer enn en fjerdedel av den europeiske bestanden. Elfenbenslav er regnet som sjelden, og i Norge vi finn den først og fremst i Gudbrandsdalen og Valdres.

Sterk nedgang

– Elfenbenslav har hatt en sterk tilbakegang, noe som ville fortsette om det ikke blir iverksatt tiltak. Gjennom sin nye status som prioritert art har jeg håp om at tilstanden til arten forbedrets, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Når en art får status som prioritert betyr det at det kan bli lagd regler for hva som er lov og ikke lov å gjøre innenfor de viktigste leveområdene til arten, et såkalt økologisk funksjonsområde. For elfenbenslav er det bestemt et økologisk funksjonsområde på fire dekar. Det er fast praksis at det blir innført forbud mot uttak, skade eller ødeleggelse av arten.

Olivinskog er en særegen naturtype vi finner hovedsakelig i et område mellom Sunnmøre og Nordfjord. Olivinskog blir kjennetegnet ved at den vokser på bergarter med mineralet olivin og opptrer stort sett som såkalt olivinsfuruskog i fjordområdene på Vestlandet. Hær trives et helt spesielt mangfold av arter.

Åpen grunnlendt kalkmark er en annen naturtype vi finner særlig på øyene og områdene rundt Oslofjorden. Svært mange arter trives i slike lyse og kalkriker område, og dette er en «hotspot» for gjentatte truet arter. For eksempel er dette ofte leveområder for blommen dragehode som også er en prioritert art.

– Olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark er begge sterkt truet naturtyper og leveområder for ulike, verdifulle arter. At disse nå får status som utvalgte naturtyper gjør at myndighetene i fremtiden må ta særskilte hensyn til denne naturen når man driver med utbygging, arealplanlegging eller annen forvaltning, sier Rotevatn. 

Når en naturtype blir utvalgt innebærer det ikke et absolutt vern med forbud mot ødeleggelse, men offentlige myndigheter skal ta særskilt hensyn til naturtypen ved utøvelse av myndighet.

– annonse bottom –