– annonse top –

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til å skyte to ulven utenfor ulvesonen, selv om den utvidete lisenskvoten utenfor ulvesonen i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold ble fylt 26. februar. Miljødirektoratet åpner nå for lisensfelling av ytterligere to ulver utenfor ulvesonen.

Kvoten ble fylt 26. februar. Miljødirektoratet har mottatt søknader om utvidelse av lisensfellingskvoten fra Rendalen kommune, Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bondelag samt Hedmark Bonde og Småbrukarlag.

Ettersom bestanden i regionene ligger over bestandsmålet som Stortinget har satt, skal myndigheten til å fastsette lisensfellingskvoter ligge til de regionale rovviltnemndene. Rovviltnemnda i Hedmark har trukket seg fra sine verv, og Miljødirektoratet har etter oppdrag fra KLD foreløpig overtatt forvaltningsmyndigheten for ulv i region 4 og 5 inntil ny nemnd i Hedmark er opprettet.

– annonse inline –

– Ny kunnskap om skadepotensiale utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder, gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Spor etter nye ulver

Den 15. mars 2017 ble det registrert sporløype etter én ulv i Ringsaker kommune. Det har også blitt registrert en til to ulver i Stor-Elvdal kommune utenfor ulvesonen ved flere tilfeller i mars måned.

De nye ulvene vi har fått kunnskap om utgjør etter Miljødirektoratets vurdering et skadepotensial utenfor ulvesonen.

Et uttak av ytterligere to ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse.

Vedtaket gjelder utenfor ulvesonen og utenfor revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken. Lisensfellingsperioden varer ut mars.

– annonse bottom –