Tar tak i det miljøproblemet som er verst

samferdsel lastebil vogntog tungtrafikk
Foto: PIxabay
– annonse top –

Regjeringen ønsker å ta tak i det miljøproblemet som er verst for folkehelsa.

Det går fram av en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet, der det foreslås strengere krav mot luftforurensning.

Regjeringen ønsker å senke grensene for hvor mye svevestøv som skal være tillatt i luften. Dette betyr at terskelen for å sette i gang tiltak mot luftforurensning blir lavere.

– annonse inline –

Svevestøv

Luftforurensning er det miljøproblemet i Norge som har størst innvirkning på helsen til menneske. Svevestøv er små, luftborne partikler som varierer i størrelse og sammensetning og som kan pustes inn. Hvert år anslår en at rundt 1300 personer i Norge dør for tidlig i anledning av eksponering for svevestøv og annen luftforurensning.

– Det er særdeles viktig å få ned luftforurensningen. Det er bra for folks trivsel og helse. For enkelte kan luftforurensning være livstruende. Når vi foreslår å senke terskelverdiene for hva som blir regnet som lovlig partikkelforurensning, gjør vi det fordi vi mener dette er viktig for både folkehelsa og miljøet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Høring

De nye grenseverdiene for luftforurensning er nå lagt ut på høring.

– En ekspertgruppe har vurdert hvordan nye og lavere verdier vil virke på samfunnet. De har kommet til at man kan oppnå en stor helseeffekt i befolkningen mot en relativt liten kostnad for samfunnet ellers, sier Rotevatn (V).

Luftforurensning er et problem som varierer rundt om i Norge. De viktigste kildene til luftforurensning er partikler fra biltrafikk og veislitasje, men partikler fra industri, skipsfart og vedfyring kan også bidra negativt på luftkvaliteten. Hvilke tiltak som egner seg best for å redusere luftforurensningen vil derfor variere lokalt, og det vil ofte være opp til kommunene å bestemme hvilket tiltak som skal brukes.

Å senke terskelen for hvor mye luftforurensning man tillater, betyr at en tolererer mindre forurensning før en må sette inn tiltak. Aktuelle tiltak kan være miljøfartsgrenser, vasking av veier og tunelltak for å fjerne støv, øke piggfri andel eller økt utskifting fra eldre til nye vedfyringsovner.

Nytt forslag

Det nye forslaget har bakgrunn i en samlet anbefaling fra blant annet Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet om å skjerpe grenseverdiene for svevestøv. I forslaget skal de nye verdiene gjelde fra 1. januar 2022 . Regjeringen foreslår å endre verdiene til følgende:

PM10 årsmiddel: 20 µg/m3 (mikrogram pr kubikkmeter) (ned fra dagens 25 µg/m3)
PM10, antall tillatte overskridelser av døgnmidler 50 µg/m3: 25 (ned fra dagens 30)
PM2,5 årsmiddel: 10 µg/m3 (ned fra dagens 15 µg/m3)
Ordliste
PM10 – Partikler med aeorodynamisk diamenter under 10 mikrometre (µm)
PM2,5 – Partikler med aeorodynamisk diamenter under 2,5 mikrometre (µm)
Årsmiddel – Gjennomsnittskonsentrasjon for et kalenderår
Døgnmidler – Gjennomsnittskonsentrasjon for et døgn

– annonse bottom –