Tamreindrifta tåler ikke store snømengder i nord

Bildet er tatt av Arne Nyaas fra Pixabay
– annonse top –

På tross av at myndighetene mener at det ikke er for høye reintall i tamreindrifta, opplever næringa en alvorlig beitekrise i nord.

Ifølge Landbruks- og matdepartementet er det unormalt store snømengder som har gjort beitene utilgjengelige. Departementet slår fast at tamreinen i liten grad klarer å bruke det naturlige beitet som tamreinen livnærer seg på.

– annonse inline –

For å sikre dyrevelferden og framtidig produksjon må reineierne fôre reinen med kraftfôr. Det er nå om lag 160.000 tamrein som er berørt av beitekrisen. Dette utgjør 75 prosent av all tamrein i Norge. Store deler av Finnmark, Troms og Nordland opplever nå en alvorlig beitekrise. Det er variasjoner mellom distriktene i hvor mye fôring som er nødvendig. Per nå varierer dette mellom 50 og 100 prosent, melder departementet i en pressemelding.

– Jeg vil understreke at den beitekrisen som reindriften nå opplever er ekstraordinær. Reindriften er i en svært alvorlig og krevende situasjon. Utover de dyrevelferdsmessige konsekvensene setter denne krisen reineierne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg innebærer krisen en betydelig psykiske belastning for reineierne. For å sikre god dyrevelferd og framtidig produksjon, er jeg opptatt av at vi klarer å håndtere beitekrisen på en best mulig måte, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i pressemeldingen.

Samarbeid med NRL

Departementet mener at det ut fra den alvorlige situasjonen som nå foreligger, er viktig å håndtere krisen innenfor etablerte strukturer. Det er lagt et løp for håndtering av beitekrisen av avtalepartene. Landbruks- og matdepartementet har løpende og god kontakt med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Senest i dag har det vært et møte mellom landbruks- og matministeren og NRLs leder, Ellinor Jåma. Enighet fra forhandlingene følges opp av Landbruksdirektoratet og fylkesmennene som operative enheter.

Forsvaret kan bistå

Uttransportering av fôr er krevende særlig for reineiere som har rein langt unna veg. Landbruks- og matdepartementet har vært i kontakt med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet som har opplyst at Forvaret kan bistå med uttransportering av reinfôr når sivile ressurser ikke kan nyttes. Dette er fulgt opp i kontakt med Fylkesmannen I Troms og Finnmark som nå melder inn behov og avklarer dette nærmere med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Fôr for mars måned

Ved nyttår sto det 2,7 millioner kroner på kriseberedskapsfondet. På grunnlag av den ekstraordinære situasjonen denne vinteren ble det under forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021 enighet mellom staten og NRL om å redusere egenkapitalen på Reindriftens Utviklingsfond med 10,0 millioner kroner, for å styrke kriseberedskapsfondet i 2020. Med denne overføringen var kriseberedskapsfondet på totalt 12,7 millioner kroner. Disse midlene kommer i tillegg til de 7,3 millioner kronene som distriktene selv har satt av til kriseberedskap de to siste årene.

Distriktenes egen avsetninger er nå brukt. I tillegg er i underkant av 3,0 millioner kroner av kriseberdskapsfondet benyttet. Dette innebærer at det står i underkant av 10,0 millioner kroner igjen på kriseberedskapsfondet. Disse midlene er tilstrekkelig for å dekke søknader om støtte til innkjøp av fôr for mars måned.

– annonse bottom –