– annonse amp –

Svenskene går motsatt vei i rovdyrpolitikken

Foto: Pixabay

Svenske myndighetene går motsatt vei av Norge, og fastsetter minimumstall for rovdyr.

Naturvårdsverket, som tilsvarer det norske Miljødirektoratet, har bestemt at et minimumstall av jerv skal gjelde i rovdyrområdene. Norske myndigheter setter alltid et øvre tak for hvor mange rovdyr det skal være i Norge.

For at bestanden av jerv i Sverige skal kunne ha en god bevaringsstatus, skal det være minst 600 jerv i Sverige. Og det er minimumstall for jerv i fem år fram i tid.

Naturvårdsverket mener at landet best vil nå sine mål i rovdyrforvaltningen ved å beregne minimumsnivåer som er så lavt som mulig, uten at det skal utgjøre noen fare for arten.

– Å arbeide med minimumsbestander er en viktig del av rovdyrforvaltningen. Det gir oss et tall på det laveste antall jerv som må finnes på regionalt nivå for å kunne ha en livskraftig bestand. Minimumsnivåer skaper en stabilitet og langsiktighet i hvordan vi forvalter den svenske bestanden av jerv, sier Marcus Öhman i viltforvaltningen i Naturvårdsverket.

Exit mobile version