Svarte på Aps krav om felling av ulv i reinbeitedistrikt

Foto: Nicolas Lecomte
– annonse top –

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) har svart Aps stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen spørsmål «om statsråden vil følge opp sitt ansvar og bidra til det innvilges skadefelling på ulven som har vært i Svahken Sitje reinbeitedistrikt, og nå tar rein i Rendalen?»

– Jeg er kjent med utfordringene med ulv i den sørsamiske reindriften. Ansvaret for rovviltforvaltningen, og konkrete vurderinger av om det bør iverksettes skadefelling eller andre tiltak i den type saker som det her reises spørsmål om, tilligger miljømyndighetene med Klima- og miljødepartementet som ansvarlig fagdepartement.

– Jeg vil likevel bemerke at jeg som statsråd for reindriftsnæringen har særlig oppmerksomhet på å sikre at reindriften har gode rammebetingelser, slik at de har gode forutsetninger for både økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig produksjon. Jeg er derfor svært engasjert i spørsmålene knyttet til tap av beitedyr til rovvilt.  

– annonse inline –

I Granavolden-plattformen vektlegges hensynet til forutsigbarhet for beitenæring;  Regjeringen vil: «Sikre en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr.»

– Jeg er opptatt av at den todelte målsettingen i rovviltpolitikken følges. Dette innebærer at det også skal legges til rette for levedyktig næringsdrift basert på utnyttelse av utmarksbeiteressursene. Regjeringen legger vekt på å følge opp rovviltforliket fra 2011.

– Framover ser jeg det som viktig å redusere konfliktene og å forbedre måloppnåelsen for den todelte målsetningen i rovviltpolitikken.

– Jeg vil her vise til styrkingen av Klima- og miljødepartementets budsjett til Forebyggende og konfliktdempende tiltak med 10 mill. kroner og Statens naturoppsyn med 5 mill. kroner i 2019. Dette er en prioritering som regjeringen har videreført i 2020, og som også skal bidra til bedre måloppnåelse og redusert konfliktnivå.

– annonse bottom –