Strengere krav til avfall fra skip

Norsk fiskebåt. Bildet er tatt av cuemudgeon fra Pixabay
– annonse top –

Myndighetene ønsker å skjerpe kravene til bedre håndtering av avfall fra skip og fiskefartøy i norske havner, mens havner for fritidsbåter får enklere krav enn de profesjonelle.

I en felles anbefaling kommer Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet med en felles anbefaling om en rekke endringer i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Endringene er en gjennomføring av EUs nye skipsavfallsdirektiv. Forslaget er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

– Det er nødvendig med bedre mottaksordninger i havnene for avfall fra skip og fiskefartøy. Målet er å redusere mengden plast og annet avfall i havet. Marin forsøpling har store, negative konsekvensene for livet og miljøet der, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– annonse inline –

Det er vanlig at skip sorterer avfallet sitt om bord, men i dag er det ikke noe krav om at havner skal ta imot sorterte fraksjoner med avfall. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det innføres krav til havnene om å legge tilrette for å ta imot sortert avfall fra skipene.

Fiskefartøy kommer til land med både eget avfall og avfall de fisker opp fra havet. For at fiskefartøyene skal få økt tilgang til å levere oppfisket avfall, anbefaler vi at alle havner med anløp av fiskefartøy også skal kunne håndtere oppfisket avfall.

– Krav til havnene om at de skal motta sortert avfall og oppfisket avfall vil redusere marin forsøpling og bidra til økt ombruk og materialgjenvinning. Dette vil gjøre skipsfarten grønnere og mer sirkulær, sier Ellen Hambro i direktoratet.

Direktoratet anbefaler nå at de mindre, ikke-kommersielle fritidsbåthavnene med sesongbasert bruk og som er tilknyttet kommunal avfallhåndtering, kan få unntak fra kravet om å ha en avfallsplan som er godkjent av fylkesmannen. Også noen fritidsbåthavner med helårsdrift kan bli unntatt fra dette kravet.

– annonse bottom –