– annonse top –

Næringskomiteen i Stortinget har nylig avgitt en budsjettmerknad som antyder at politikerne vil bruke statsstøtten til å styre organisasjoners meninger om landbrukspolitikk, melder NOAH i en pressemelding. NOAH mener dette er en utvikling som strider mot selve grunnlaget for støtte til frivilligheten

Forrige uke avga Næringskomiteen sin innstilling (Innst. 8 S (2019-2020)) til Statsbudsjettet for 2020. Under Post 70 «Støtte til organisasjoner» har flertallet (AP, SP, Venstre, Høyre, FrP og KrF) lagt inn en merknad som lyder som følger: «Flertallet mener det er viktig at formålet for bevilgningene over denne posten etterleves og at en ikke gir støtte over denne posten til organisasjoner som ikke støtter opp om dyrehold, norsk landbrukspolitikk eller de landbrukspolitiske målsettingene.»

NOAH reagerer sterkt på Senterpartiets utspill i forbindelse med dette, hvor de mener NOAH på grunn av sine meninger om landbrukspolitikk, «diskvalifiserer» for støtte. NOAH reagerer også på at merknaden kan tolkes som et forsøk på å styre hva organisasjoner «bør» mene:

– annonse inline –

– Selv om NOAH er uenig i Senterpartiets tolkning av at formuleringen diskvalifiserer NOAH for støtte, reagerer vi sterkt på at politikere i det hele tatt har som intensjon å bruke statsstøtten til å opptre som «tankepoliti» overfor det frivillige organisasjonslivet. Merknaden bidrar negativt til et inntrykk av at statsstøtte er til for å styre hvordan organisasjoner tenker og jobber – at de «belønnes» for å mene det samme som de til enhver tid sittende politikere. Det er skandale om politikere prøver å kun gi støtte til organisasjoner man er enige med, og bruker støtten til å svekke de som arbeider for en annen politikk enn dem selv. Så lenge Landbruks- og matdepartementet og staten for øvrig ønsker å støtte frivilligheten med midler, må de sørge for at dette gjøres på en ikke-diskriminerende måte – ellers råtner grunnlaget for hele statstøtteordningen opp, mener leder i NOAH, Siri Martinsen. 

Merknaden er i følge NOAH, i seg selv ganske meningsløs. Den krever at organisasjoner «støtter opp om dyrehold« – men presiserer ikke hvilket dyrehold. Den krever også at organisasjoner «støtter opp om norsk landbrukspolitikk» – men sier ikke hvilken type landbrukspolitikk. 

– NOAH er for at mennesker skal kunne ta vare på dyr, og har selv omplassert trengende dyr til gode hjem, men vi er selvsagt imot hold av dyr hvor dyrenes interesser ikke respekteres. NOAH er selvfølgelig også for at Norge skal ha landbrukspolitikk – og vi jobber for å endre denne i retning av mer satsing på plantebasert landbruk. Dette er jo også i tråd med de landbrukspolitiske målsettingene om bærekraftig landbruk, reduserte utslipp av klimagasser, dyrevelferd og selvforsyning. Dermed er ikke punktene i seg selv noe «problem» for NOAH. Vi mener likevel at det ligger en stor fare i å prøve å styre frivilligheten, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH. 

NOAH reagerer sterkt

– Vi ser jo at Senterpartiet ønsker å styre organisasjoner bort fra å jobbe for redusert kjøttforbruk, og det later også til at de mener man må «støtte opp om» dyrehold som fører til lidelse for dyr – slik som industriell kyllingproduksjon – for å få støtte. Nå er det ikke dette som står i merknaden, men det er intet annet enn skandaløst om noen politikere prøver å hindre organisasjoner i å jobbe for økt respekt for dyrs behov, og en livsviktig reduksjon i kjøttkonsumet, ved økonomiske virkemidler. NOAHs arbeid for mer plantebasert landbruk og økt respekt for dyr er akkurat det samfunnet trenger i møte med klima- og naturkrisen. Det er ikke noe politikere skal prøve å «dempe» og «legge bånd på», uttaler Martinsen i pressemeldingen.

– annonse bottom –