Stor interesse for havvind, måtte gjøre noe på informasjonssiden

Illustrasjonsfoto: Pixabay
– annonse top –

Olje- og energidepartementet har fått så mange henvendelser om havvind at det har blitt nødvendig med en egen veileder for havvind.

Den store interessen har oppstått i forbindelse med at regjeringen åpnet for havvind i områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, som ble åpnet 1. januar 2021.

– annonse inline –

I en pressemelding opplyser departementet at mange etterspør nærmere informasjon om behandlingen av havvindprosjekter og at departementet har mottatt mange innspill. Innspillene blir tatt med i Olje- og energidepartementets videre arbeid om vindkraft til havs.

Departementet utarbeider nå en veileder for søknadsprosessen. Den store interessen gjør det nødvendig for departementet å sette av tid til offentlig høring av veilederen.

Departementet jobber også med en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Meldingen skal sette søkelys på hvilke muligheter energiressursene gir Norge som energinasjon, og se de ulike energiressursene i sammenheng. Vindkraft til havs blir et viktig tema i denne meldingen.

Utvikling av regelverk innen fornybar energiproduksjon til havs er nybrottsarbeid. Departementet vurderer også enkelte forskriftsendringer i havenergilovforskrifta. Tildeling av rettigheter til områder vil være store beslutninger som krever grundige prosesser og et solid beslutningsgrunnlag.

Departementet vil legge frem veilederen samtidig med stortingsmeldingen i løpet av våren 2021.

– annonse bottom –