Statsråd Rotevatn starter ny klappjakt på jerv i yngletida

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister. Foto: Regeringen
– annonse top –

Statsråd Sveinung Rotevatn fra Venstre har besluttet at Statens naturoppsyn skal få ta opp igjen den omstridte praksisen med ekstraordinær uttak av rødlistet jerv i yngletida. Han skylder på jegerne.

Statens naturoppsyn (SNO) kan dermed opp igjen en tidligere omstridte praksis med ekstraordinære uttak av jerv. Statsråden melder at det er avklart at ansvarleg veterinær kan gi profesjonelt personell i SNO tilgang til å nytte bedøvelsesmiddel i forbindelse med slikt uttak.

Uheldige erfaringer fra tidlegare år med ekstraordinære uttak av jerv la opp til at ansvarleg veterinær skulle kunne bruke medhjelpere i form av profesjonelt fellingspersonell frå SNO. Statsråden mener at det denne vinteren har oppstått spørsmål om utvidet praksis med ekstraordinært uttak av jerv.

– annonse inline –

Statens legemiddelverk mener imidlertid at bedøvelsesmiddel som ble brukt krever at en veterinær alltid måtte være fysisk tilstede ved bedøving av jerv. Rotevatn mener at en slik praksis ikke vil være effektiv nok under ekstraordinært uttak av jerv, og overprøver dermed legemiddelverkets holdning i forhold til å bruke medisiner for avliving av ville dyr, uten veterinærer til stede. Det går av pressemeldingen ikke fram om det er utgifter til veterinærer eller praktiske forhold som er årsaken til at man ikke vil følge legemiddelverkets anbefalinger.

Derfor skal oppsynsmennene fra SNO få forsette slik de har gjort før, slik at lekfolk uten veterinærutdanning skal kunne forsette å drepe jerv knyttet til bruk av medisiner. Dette skal være avklart mellom flere departement som har sett på saken.

– Ekstraordinære uttak av jerv er per nå et nødvendig virkemiddel for å kunne følge opp føringene fra Stortinget. Det har derfor vært viktig å finne en rask løsning slik at personell fra Statens naturoppsyn kan fortsette med uttak av jerv som i tidligere år, heter det i pressemeldingen fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Rotevatn tillater dermed ekstraordinære uttak ved at statlige jegere i SNO likevel får drepe jerv uten assistanse fra veterinærer. Det gjelder i tapsutsatte områder der han ønsker å avverge skade på sau eller tamrein. Behovet skal ha oppstått fordi den ordinære lisensfellingen av jerv ikke er tilstrekkelig effektiv i forhold til Stortingets og statsrådens ønske om å redusere bestanden av jerv. Arten er ført opp på den norske rødlisten over sårbare og truede arter.

Skal bedøves, men ikke av veterinær

Siden 15. februar har det vært yngletid for jerv, og ungene er avhengige av mora fram til høsten. Dersom man skal gjøre ekstraordinære uttak i yngletida, må individene først bedøves, heter det i pressemeldinga. Slik kan mannskapene i felt kunne kontrollere om de har fanget ei tispe som har melk. I så fall viser det at tispa har valper, som ikke kan overlates til seg selv.

Det går ikke fram av pressemeldingen om den svært omstridte metoden med å avlive jerveunger i hiet vil fortsette.

– annonse bottom –