Statens naturoppsyn (SNO)

Foto: Pixabay
– annonse top –

Statens naturoppsyn (SNO) holder oppsyn med at følgende miljølover blir fulgt både på offentlig og privat grunn:

  • friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og småbåtloven

De viktigste oppgavene er kontroll, informasjon og veiledning, i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging.

Tilsyn med landets nærmere 3000 verneområder utgjør en sentral del av virksomheten, sammen med oppgaver innen rovviltforvaltning.

– annonse inline –

Oppgaver innen rovviltforvaltning består blant annet av bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet til erstatningsordningen for bufe og tamrein.

Oppsyn med naturen

Oppsynsvirksomheten vår er basert på egne stillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med lokale og regionale oppsynsordninger.

En viktig utfordring for SNO er å skape forståelse og respekt for regelverket. SNO legger vekt på godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn, det vil si fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms, kystvakten og politiet.

Samordningen med politiet er særlig viktig når det gjelder kontrolloppgavene.

– annonse bottom –
KildeMiljødirektoratet