Staten starter klappjakt på to bjørner

brunbjørn bjørn
Foto: Istockphoto

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har besluttet at en tillatelse til å skyte bjørn i Bardu, kan økes fra ett til to dyr. Og nå skal det brukes løshund i et større område for å øke mulighetene for å felle bjørnene.

– annonse artikkel –

Årsaken til utvidelsen er ifølge Statsforvalteren at det siden fellingstillatelsen ble gitt, skal være dokumentert ytterligere åtte kadaver av sau tatt av bjørn. Seks av de åtte sauene ble dokumentert i løpet av 17. og 18. juni.

– Statsforvalteren har valgt å utvide området for skadefelling da skadefellingslaget skal ta i bruk nye hjelpemidler i fellingsforsøket med løshund. For praktisk gjennomføring er det behov for større område å kunne felle skadevolder på da bjørn for løshund kan dra over store avstander før man får felt skadevolder, heter det i vedtaket datert 19. juni.

Tre bjørn gjør skade

Statsforvalteren hevder at det er tre bjørn som gjør skade på sau i området. To av disse skal gå sammen, heter det.

– Ved en eventuell felling av bjørn vil Statsforvalteren bli orientert umiddelbart og dersom felt bjørn er en binne vil Statsforvalteren gjøre nye vurderinger av tillatelsen. Det vil være en mulighet for at det kan felles to bjørner i samme situasjon med endringen som gjøres. På bakgrunn av kunnskap om nåsituasjonen i bestanden og slektskapskunnskap mellom de kjente individene vurderes sannsynligheten for at det er to binner som går sammen å være veldig lav. Spesielt da vi ikke har kjennskap til noen unge binner i området som mulig fortsatt går sammen med moren sin.

Stor belasting

Statsforvalteren innrømmer i vedtaket at felling av to dyr vil være en stor belastning for den lokale bjørnebestanden i Troms, men mener at skyting av to individer under gitte forhold ikke vil påvirke overlevelsen av bestanden i større grad enn uttak av et individ som mulig kan være en binne.

Tillatelsen er signert av leder for seksjon vilt og motorferdsel, Iris Rita Hallen og viltforvalter Rasmus Kristoffer Høyning, begge Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Her kan du lese begge beslutningene som gjelder den pågående jakta i Troms.

Endret

– annonse nede –