Staten sier nei til Bremangerlandet vindkraftverk

Illustrasjonsfoto: Pixabay
– annonse top –

Olje- og energidepartementet har i dag avslått anmodningen fra Bremangerlandet Vindpark AS om å gi konsesjonen til Bremangerlandet vindkraftverk virkning som statlig arealplan.

Bremangerlandet vindkraftverk er planlagt i et område angitt som Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) i Bremanger kommune. Konsesjonæren søkte derfor kommunen om dispensasjon fra arealplanen. Bremanger kommune avslo dispensasjonssøknaden. Bremangerlandet Vindpark AS anmodet deretter departementet om å gi konsesjonen virkning som statlig plan.

– annonse inline –

Departementet har i avslaget vist til at Bremanger kommune mener det er uheldig at det ble søkt om dispensasjon før detaljplan, MTA-plan og søknad om konsesjonsendringer var ferdigbehandlet av NVE. De forutsetningene Bremanger kommune mente måtte være på plass før en dispensasjon kan behandles, er fulgt opp ettersom NVE har gjort seg ferdig med saken.

Departementet mener det dermed burde ligge til rette for en ny dispensasjonsbehandling i kommunen, og det er derfor ikke grunnlag for å innvilge søknaden om statlig plan, melder Olje- og energidepartementet.

– annonse bottom –