– annonse top –

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å starte regjeringens prosess med å etablere Østmarka nasjonalpark i hovedstaden og tre nabokommuner.

I en pressemelding fra Klima- og milljødepartementet slås det fast at Østmarka har naturverdier som kvalifiserer til nasjonalpark. Derfor starter regjeringen verneplanprosessen for å få på plass en nasjonalpark.

– En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å ta vare på naturverdiene og sørge for at denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Oslo-regionen. Nasjonalparker beskytter vår mest verdifulle og sårbare natur for fremtidige generasjoner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– annonse inline –

Rovdyr og jakt

Departementet nevner ikke rovdyr i pressemeldingen, men det er kjent at statsråden er en stor fan av «ulvevalper», som han tidligere har posert sammen med da han var sammen med Statens naturoppsyn og registrerte ulver på Østlandet.

Foreløpig er det heller ikke kommet noe på bordet om det for første gang i Norge kan bli aktuelt å opprette en nasjonalpark med jaktforbud. I de fleste norske nasjonalparkene er det tillatt med jakt, i motsetning til hva som er situasjonen i mange nasjonalparker i andre land.

Rike naturverdier

Østmarka berører kommunene Oslo, Ski, Enebakk, Lørenskog og Rælingen.  Østmarka har rike naturkvaliteter. Et stort innslag av gammelskog setter sitt preg på området. Det er registrert 103 ulike rødliste-arter. 34 av disse er knyttet til gammelskog. Dette er blant annet kjuker som vokser på trestammene. I tillegg finnes truede sopp, moser, lav og insekter. Sammen med vann, elver og ulike kulturminner gir dette gode opplevelser for alle som besøker Østmarka, står det å lese i pressemeldingen.

Sentrale barskogområder skal vernes

– Norge mangler nasjonalparker i sentrale barskogsområder på Østlandet. Verneplanprosessen for Østmarka er et viktig steg videre for å etablere en nasjonalpark i et slikt område. Vi trenger mer natur for å løse de store krisene knyttet til klimaendringer og tap av arter, og arbeidet med en ny nasjonalpark i Østmarka er en viktig del av en slik satsing, sier Ola Elvestuen. 

Skal starte verneprosessen

Miljødirektoratet får i oppdrag å starte den formelle verneplanprosessen. Som en del av prosessen skal det utredes ulike alternativer både når det gjelder avgrensing og mulige vernekategorier. Det skal avklares hvordan verneverdiene og det viktige friluftsområdet best kan ivaretas for fremtiden.

Viktig for friluftslivet

Vern av skog på privateid grunn skal skje gjennom frivillig vern. Størrelsen på nasjonalparken vil derfor avhenge av hvor mye skog private grunneiere ønsker å inngå avtale om å verne, opplyser statsråden i pressemeldingen.

– Østmarka vil alltid være viktig for friluftslivet. Bruk og drift av hytter og serveringssteder skal derfor videreføres til glede for de mange som bruker denne delen av marka, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Hva skal være med videre?

I opprettelsen av en eventuell nasjonalpark forutsettes det at veiene til Vangen og Raudsjøen, samt demningene i Raudsjøen, Mosjøen og Børtervann opprettholdes. Hvilke inngrep som kan omfattes av en nasjonalpark, hvilke som må bli liggende utenfor og hvilke som eventuelt bør fjernes, skal vurderes i verneplanprosessen.

Markaloven tar vare på friluftslivsinteressene i Oslomarka- og i Østmarka. Markaloven beskytter ikke mot skogbrukstiltak, og gir heller ikke en helhetlig beskyttelse av naturgrunnlaget. Vern etter naturmangfoldloven er derfor best egnet til å gi Østmarka en helhetlig og varig beskyttelse.

En god, inkluderende verneplanprosess i Østmarka hvor alle berørte bruker- og samfunnsinteresser skal identifiseres, vurderes og avveies opp mot hverandre før det fattes et endelig vedtak. Det vil ta om lag to år.

– annonse bottom –
Forrige artikkelVindkraft har en ukjent negativ effekt på naturen også i Norge
Neste artikkel– Skammelig at populasjonen holdes på et minimumsnivå