Stanser dumping av snø

Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay

Statsforvalteren i Oslo og Viken har satt en stopper for dumping av snø i Drammenselva

Dumping av snø kan ha negativ påvirkning på miljøet. Snø som samles opp i urbane strøk er ofte forurenset av miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel.

– annonse artikkel –

Dersom snøen er deponert eller dumpet i et sårbart område, kan dette føre til forurensning og forsøpling i sjøer og vassdrag.

Smeltevannet fra snøen kan også inneholde forhøyede verdier av miljøgifter som tungmetaller.

Statsforvalteren understreker at virksomheter må finne andre egnede steder for lagring av snø, og at lagring på land kan være søknadspliktig etter forurensingsloven hvis det fører til fare for forurensning.

– annonse nede –