Slipper sauene ut i skrantesykeland

Foto: Pixabay
– annonse top –

Selv om ordningen med å bruke strøsalt i stedet for saltslikkestein var mislykket i fjor, blir sauene likevel sluppet ut i Nordfjella. Nå gjelder nye regler.

Nordfjella er området hvor myndighetene slaktet ned reinsdyrbestanden for å hindre spredning av skrantesyke. For å hindre spredning av den fryktede sykdommen, ble det forbudt med saltslikkestein i området. Enkelte miljøer mener at sauen potensielt også kan bidra til spredning av denne prionsykdommen, ettersom skrapesyke – som rammer sau – også er en prionsykdom. Det er imidletid ingen som har klart å påvise en direkte sammenheng.

– annonse inline –

Likevel har norske myndigheter forbudt slikkestein, men ga i fjor likevel tillatelse til å bruke strøsalt dersom det ble brukt på en slik måte at det ikke dannet seg samlingsplasser av dyr. Ifølge en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet fungerte ikke ordningen som ble tillatt i 2019, og derfor må næringa se på andre løsninger. Derfor endres reglene, melder departementet.

De nye reglene innebærer at salt kan gis fra egne innretninger, men det er mange vilkår som må være oppfylte, blant annet

  • Saltinnretningene skal ikke danne varige samlingsplasser, det vil si saltet eller avrenning fra saltet, skal ikke på bakken.
  • Salteinnretningen må flyttes flere ganger i løpet av den normale beiteperioden avhengig av underlaget. Flyttingen må dokumenteres.
  • Utenom beiteperioden skal saltet og salteksponerte flater på salteinnretning ikke være tilgjengelig for hjortedyr. Bruker må også i denne perioden passe på at det ikke skjer saltavrenning.
  • Det er begrensinger på antall saltinnretninger som kan settes ut, og de skal ikke stå for nært gamle salteplasser. 

Mattilsynet melder at det ikke kommer til å godkjenne spesifikke modeller, men at det blir opp til den som bruker saltinnretningen å passe på at alle kravene oppfylles.

– Jeg håper at de nye reglene for bruk av salt til beitedyr gjør det mulig for sauebøndene å fortsatt bruke de flotte fjellbeitene i Nordfjella. Samtidig er det viktig at det blir gjort på en måte som ikke fører til søl av salt i terrenget og etablering av samlingsplasser for dyrene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Bollestad legger til at det er ut ifra en helhetsvurdering, der hensynet til beitenæringen er avveid mot hensynet til faren for smittespredning, at det nå blir gjort endringer i reglene for bruk av salt til sau i Nordfjella.

I arbeidet med å bekjempe skrantesyke er det viktig å unngå samlingsplasser for dyr, og det blir derfor stilt krav til bruken av salt til beitedyr. Salt til beitedyr på fjellet brukes primært for å holde dyra i et område eller for å samle dem, heter det i pressemeldingen. Man unngår i større grad at dyrene streifer over lange avstander, sanking går lettere og det blir lettere å styre sauens bruk av beiter. De nye reglene innebærer en mer hygienisk og styrt salttildeling enn tidligere, og det er helt avgjørende at vilkårene blir fulgt godt opp for at regimet skal være smittemessig forsvarlig.

– annonse bottom –