Slik skal regjeringen forvalte naturen

Foto: Statsforvaltaren i Vestland v/Maria Knagenhjelm.

Naturen er selve grunnlaget for velferden vår, og bærekraftig bruk av naturressursene er avgjørende for verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting over hele landet, heter det i regjeringserklæringen fra Ap og Sp.


Regjeringen vil ta et krafttak for naturen gjennom å bruke og styrke naturens egen evne til å fange og lagre klimagasser. Norge skal være en aktiv pådriver i arbeidet for å sikre en best mulig naturavtale under FN-toppmøtet i Kunming, Kina, som balanserer bruk og vern av natur.

– annonse artikkel –

Etter det Fauna forstår, gjelder vernet av natur i denne sammenheng ikke rovdyr. Det går i alle fall ikke fram av denne delen av erklæringen, selv om «dyrearter» er nevnt.

«Langsiktig og bærekraftig forvaltning av naturressursene er grunnprinsippet i regjeringens
miljøpolitikk. Regjeringen vil sikre biologisk mangfold og sårbare økosystemer gjennom en
kombinasjon av et godt nasjonalt regelverk og god og langsiktig lokal forvaltning. Gode
forvaltertradisjoner gir ofte et bedre og mer langsiktig vern enn bare det formaliserte vernet. Mye av
det biologiske mangfoldet i Norge er avhengig av menneskelig bruk, blant annet av beiteområder og
slåttemark.

Regjeringen mener vern av naturtyper og dyre- eller plantearter er nødvendig i enkelte tilfeller. Vern
er et middel for å bevare natur, ikke et mål i seg selv. Vern av sjeldne arter og naturtyper må være
kunnskapsbasert og skje etter naturvitenskaplige kriterier. Regjeringen vil videreutvikle og styrke
31 dagens modell med regional og lokal forvaltning. I områder hvor vern er aktuelt, må verneprosessene
foregå slik at lokaldemokratiet og grunneierne får økt innflytelse. Skog som vernes på privateid grunn
skal være frivillig vern. Jordvernet skal styrkes.

Tap av sårbar natur skal forebygges og repareres, og vern av representativ norsk natur skal sikres.
Dette skal skje etter naturvitenskapelige kriterier. Vern skal konsekvensutredes før vedtak om vern,
og forskrifter skal fastsettes samtidig eller umiddelbart etter vernevedtaket.


Regjeringen vil:

  • Gjennomføre en utredning av naturrisiko for norsk økonomi etter modell fra Klimarisikoutvalget og etablere en meny av ulike tiltak som bidrar til å opprettholde et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand.
  • Utvikle gode metoder for hvordan man fører naturregneskap, der ulike naturtyper vektes i tråd med deres naturverdi.
  • Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen, blant annet øke karbonlagringen i for eksempel matjord, tareskog og skog.
  • Styrke det frivillige skogvernet, gjennom en mer treffsikker ordning for frivillig vern og økt drift av den produktive skogen.
  • Intensivere arbeidet med å redde truede norske arter og naturtyper og ta vare på bier og andre pollinerende insekter i Norge.
  • Følge raskt opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak som reduserer avrenning fra kommuner og landbruket, innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele fjorden, og sikre en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i Oslofjorden og Skagerrak.
  • Styrke hensynet til natur og miljø i vassdragsrevisjonene, blant annet gjennom krav til minstevannføring og sørge for at restaurering av natur og artsmangfold langs vassdrag sikres.»
– annonse nede –