– annonse top –

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre har godkjent nedslakting av 26 ulver utenfor ulvesonen.

Det går fram av en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet. Samtlige klager på lisensjakt på ulv ble alle avvist av departementet.

I følge pressemeldingen starter lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen den 1. desember. Formålet med lisensfelling er bestandsregulering. For landet som helhet kan inntil 26 ulver felles utenfor ulvesonen.

– annonse inline –

– Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemdenes vedtak om kvotenes størrelse i alle regioner der vedtakene ble påklaget. Kvoten som er satt, er i utgangspunktet en øvre ramme for hvor mange streifdyr som kan felles gjennom sesongen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Derfor skal ulven skytes

Lisensfelling av ulv gjennomføres i hovedsak for å begrense skade på husdyr og tamrein og i noen tilfeller av hensyn til andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Starten av lisensfellingen for ulv utenfor ulvesonen ble nylig endret. Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen er fra 1. desember til og med 31. mai.

– Vi endret i vår lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. En av grunnene var at genetisk verdifulle ulver fra Finland og Russland oftest dukker opp om høsten slik vi så i Engerdal i høst. Den skandinaviske ulvebestanden har høy grad av innavl. Ved å utsette starten for lisensfellingen til nærmere jul, har vi redusert risikoen for å felle genetisk verdifull ulv. Samtidig kan ulv utenfor ulvesonen felles nærmere tidspunktet på året når sau slippes på beite, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Mener lisensjakt ikke truer ulvebestandens overlevelse

I følge pressemeldingen har departementet, i tråd med Miljødirektoratets faglige tilrådning, kommet frem til at vedtatt kvote på til sammen inntil 26 ulver utenfor ulvesonen ikke er til hinder for å nå bestandsmålet etter endt lisensfelling og heller ikke vil true den sør-skandinaviske ulvebestandens overlevelse. I denne vurderingen er alle lisensfellingskvotene for ulv utenfor ulvesona i de ulike regionene sett i sammenheng. Samtlige vedtak vil bli registrert i Miljøvedtaksregisteret.

Dette er kvotene

Det er fattet vedtak om lisensfellingskvote for ulv i alle forvaltningsregioner med unntak av region 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark). I region 2 (Sør-Norge) ble ikke vedtaket påklaget. Rovviltnemndenes vedtak i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder), 3 (Oppland), 4 og 5 (Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold), og 6 (Midt-Norge) ble påklaget.

– annonse bottom –