Skrantesyke har spredd seg til nytt område – nå funnet i elg

Elg. Foto: Pixabay

Veterinærinstituttet melder at det er påvist skrantesyke i Tynset kommune i Østerdalen i Innlandet fylke.

Ei elgku som ble avlivet, og som ansees som fallvilt, hadde ifølge instituttet påvisbart mengder med prioner i hjernen. Prioner ble ikke påvist i lymfene.

Instituttet melder via hjorteviltportalen at påvisningen hos elgen fra Tynset er forenelig med tidligere funn av skrantesjuke (CWD) hos denne arten i Norden. Observasjoner av skrantesjuke hos nordisk elg, tyder på at sykdommen opptrer sporadisk. Dette er i motsetning til villrein, hvor den har vært smittsom mellom levende dyr.

Ønsker testing

– Elgkua blir ansett som «faltvilt». Det vil si dyr som avlives etter observasjon av sykdomstegn, trafikkskade eller er påtruffet døde. Fallvilt har statistisk større sannsynlighet for å være syke og smitteførende enn annet vilt. Av den grunn er disse dyra viktig å teste, spesielt for CWD, sier CWD-koordinator og seniorforsker Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

De opplyser ellers at analyserer av prøver fra hjernevev og lymfeknute kan gi viktig kunnskap om sykdommens utbredelse, og for å kunne fjerne smittede kadavre fra naturen, fordi skrottene representerer en potensiell smittekilde.

Seniorforskeren understreker derfor viktigheten av den grundige jobben som gjøres i felt ved sikring av fallviltskrotter, inntil det foreligger et svar på innsendte prøver. Når CWD påvises, skal alle rester fra et slikt dyr transporteres til Veterinærinstituttet for ytterligere prøvetaking og destruksjon, opplyser han.

Exit mobile version