Nå har jegeren fått sin straff (+)

Bildet er tatt av David Mark fra Pixabay

Dalane tingrett har avsagt dom i en sak der tiltalte hevdet at han skjøt en fjellrev han trodde var albino rødrev.

En mann i fra Lund er i Dalane tingrett dømt til fengsel i 90 dager fengsel for felling av en fredet fjellrev.Tingretten avsa dommen 16. februar en dom mot mannen, etter at statsadvokatene i Rogaland tidligere hadde tiltalt mannen.

– annonse artikkel –

Anker fjellrev-dommen til Agder lagmannsrett

Minsket naturlig art

Mannen sto tiltalt for brudd på straffeloven for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha minsket en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse, det vil si straffelovens paragraf 240 andre ledd.

Det omhandler lovbudet mot alvorlig miljøkriminalitet, som gir fengsel i inntil seks år for den som forsettlig eller grovt uaktsomt minsker en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse, eller påfører betydelig skade på område som er vernet ved vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven.

Ifølge tiltalen skjøt mannen en fjellrev som han hadde fanget i en fangstbås. Fellingen var ikke i henhold til lov eller vedtak i medhold av lov, heter det i tiltalen. Den tiltalte mannen stilte i Dalane tingrett den 10. februar. Han erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen.

Fire vitner forklarte seg. Aktor og politiadvokat Lars Fredrik Bråten la ned påstand om 120 dagers fengsel, at han skulle dømmes til tap av retten til å drive jakt og fangst, og at et våpen og fjellreven måtte inndras til fordel for staten. Forsvarer og advokat, Asbjørn Stokkeland, mente at mannen måtte frifinnes eller ansees på mildeste måte. Tiltalte erkjente de faktisk forhold.

Bås på nabogården

Retten skriver i dommen at tiltalte har en fangstbås plassert på sitt søskenbarn sin gårdseiendom. Båsen står plassert i utmark, likevel slik at tiltalte kan se båsen fra sin bolig. Tiltalte har forklart at han den aktuelle morgenen, 18. mars 2019, så fra sin bolig at luken i fangsbåsen hadde gått ned, slik den gjør når et dyr har blitt fanget i båsen. Tiltalte tok derfor med seg en salongrifle og sin hund og gikk til båsen. Klokken var mellom 10 og 11, det regnet og tiltalte beskrev at det var halvmørkt vær. Da tiltalte kom frem til fangstbåsen, lukket han opp en observasjonsluke på toppen av fangsbåsen. Fangstbåsen er utformet slik at det eneste lyset som kommer inn i båsen (når luken er igjen) kommer fra observasjonsluken. Båsen er 1 meter bred og 3,6 meter lang og bygget i tre, skriver retten.

Sammenkrøllet rev

– Tiltalte så gjennom observasjonsluken at det befant seg en sammenkrøllet rev i båsen. Han forklarte at han var overbevist om at det var en albino rødrev, og at han «aldri var i tvil om dette».

Tiltalte forklarte at han kun så fargen på pelsen og ørene på reven, han «hadde ikke sjanse til å se andre ting». Han forklarte videre at han ikke så grunn for å sjekke dette nøyere, da han ikke var i tvil.

Tiltalte forklarte at han kun hadde sett albino rødrev på bilder tidligere, men at han hadde hørt snakk om albino rødrev som var sett i bygda, både tidligere og i dette tidsrommet.

Tiltalte forklarte at han tilbragte ca. 20 – 30 minutter ved fangstbåsen ettersom han lot hunden snuse rundt i området med det formål at hunden skulle læres til å kjenne igjen lukten av rev. Tiltalte forklarte at han i løpet av denne tiden kikket på reven «innimellom».

– Etter dette skjøt han fjellreven med ett skudd, og tok den med hjem. Der tok han så et bilde av fjellreven, som han la ut på Facebook på en gruppe kalt «Revejakt», med kommentar «skutt i revebås».

DNA-analyse

Retten fant støtte for sin dom gjennom en DNA-analyse datert 14. april 2019 hvor fremgår det at «Vi konkluderer med at den innleverte reven er en vill fjellrev med opphav i den skandinaviske fjellrevbestanden.»

Retten konkluderte etter dette med at mannen hadde skutt en fjellrev i Lund kommune.

Retten anser det ikke tvilsomt at fjellrevbestanden er en «naturlig bestand», og det vises til Ot.prp. nr. 92 (1992-1993) kap. 10 s. 20. Bestanden må videre være fredet. Idet det ikke oppstilles noe hjemmelskrav til fredningen, henspeiler begrepet på øvrig lovgivning. I Norge utarbeides listen over truede planter og dyr av Artsdatabanken som årlig utferdiger en norsk rødliste over arter som kan ha risiko for å dø ut fra Norge. På rødlisten for arter av 2015 befinner fjellrev seg i kategori «CR», som tilsier «kritisk truet». Det er dermed ingen tvil om at fjellreven var fredet på tidspunktet for hendelsen.

174 reproduserende fjellrev

Ifølge forklaringen i retten og en rapport utarbeidet av Nina Eide ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) består den norske bestanden av ca. 300 fjellrev, hvorav 174 fjellrev er reproduserende.

Tiltak for å redde arten fra utdøing består av avling og utsetting av valper, støtteforing og uttak av rødrev. Eide forklarte at fjellreven er det eneste pattedyret i Norge som det gjøres slike omfattende tiltak for å redde arten. For at fjellreven skulle være levedyktig, forklarte Eide at bestanden i Norge måtte være på minimum 1000 dyr.

Eide forklarte at fjellreven var mer truet av utrydning enn ulven, selv om den norske ulvebestanden består av kun 94 til 98 ulver. Eide forklarte at dette skyldtes at det er større ulvebestander i Sverige og Finland og at den norske ulven emigrerer ut av landet og ny ulv kommer inn igjen til Norge. Fjellrevbestanden er imidlertid like lav i nabolandene som i Norge, slik at fjellreven ikke har den fordelen med en stor «nabobestand» som ulvebestanden har. Videre forklarte Eide at fjellrevbestanden er langt mer spredd sammenlignet med ulvebestanden.
Basert på ovennevnte rettspraksis og forarbeider, anser retten at bestanden er så lav at felling av én fjellrev vil minske bestanden.

Grovt uaktsomt

– Retten han funnet at tiltalte handlet grovt uaktsom. Retten betviler ikke at tiltalte var overbevist om at det var en albino rødrev han hadde skutt, og dette bekreftes av at han la ut bildet av reven på Facebook. Retten anser det usannsynlig at han ville gjort dette dersom han visste det var en fjellrev, ettersom tiltalte var klar over at fjellreven var rødlistet og fredet. Retten betviler heller ikke at det har vært observert en hvit rev i bygda, slik tiltalte har forklart.

Dette støttes også til dels av forklaringen til et vitne som forklarte at han observerte en hvit rev høsten 2019, og at han i ettertid hadde hørt fra eldre folk som hadde gjort tilsvarende observasjoner tidligere.

– Slik retten vurderer det, viser tiltalte gjennom sin forklaring at han har handlet grovt uaktsomt. Tiltalte var overbevist om at det var en albino rødrev som befant seg i båsen, selv om hans sikt var sterkt begrenset jf. sitat han «hadde ikke sjanse til å se andre ting».

Klandreverdig

– Fjellreven befant seg imidlertid i en fangstbås og var ikke skadet eller liknende slik at tiltalte hadde full anledning og tid til å undersøke dyret nøyere før han valgte å skyte det. Det faktum at tiltalte tilbragte 20 til 30 minutter ved båsen, uten å sjekke dyret nøyere anser retten svært klanderverdig. Tiltalte valgte heller å bruke denne tiden til å la hunden lukte på området slik at den skulle lære seg lukten av rev. Videre var det kort avstand til tiltaltes bolig, hvor han eksempelvis kunne hentet en lykt til å undersøke fjellreven. Han hadde også anledning til å bruke mobiltelefonen for å innhente vurderinger eller kontakte erfarne jegere. Retten viser også til at tiltalte hadde begrenset erfaring med å jakte rev. Retten anser at beslutningen om å skyte uten sikker identifisering av dyret – med siktforhold som tiltalte selv beskrev som dårlige – må anses som grovt uaktsomt, skriver retten i dommen.

Retten finner derfor bevist utover enhver rimelig tvil at tiltaltes uvitenhet om at det var en fjellrev han skjøt klart var uaktsom, heter det i dommen.

Selv om strafferammen er seks års fengsel, havnet retten på at mannen skulle sone 90 dager i fengsel. Retten hentet grunnlag i rettspraksis, som viser at en mann tidligere fikk åtte måneder fengsel for ulovlig felling av en ulv.

– Ulovlig felling av fredet vilt er generelt vanskelig å oppdage, og av hensyn til å unngå lignende hendelser i fremtiden er det behov for å reagere strengt ved denne type atferd. Tiltaltes handlemåte er sterkt kritikkverdig, og både individualpreventive og allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende.

I tillegg til ubetinget fengsel i tre måneder, mister mannen retten til å jakte i tre år fra rettskraftig dom foreligger. Mannen er dessuten dømt til inndragning av fjellreven og salongrifla han brukte for å skyte fjellreven. I tillegg må han betale saksomkostninger til det offentlige med to tusen kroner.

– annonse nede –