Skandaløst med ulvejakt i yngletiden

ulv
Foto: Statens naturoppsyn
– annonse top –

– NOAH ser det som svært uetisk og i strid med naturmangfoldloven å jakte på ville dyr mens de yngler. Selv om det etter departementet utsagn kun skulle berøre såkalte streifulver utenfor ulvesonen, er det for stor risiko at det felles ulver som er drektige, eller som har valper. Ulv beveger seg raskt over store områder. Dersom hannulven blir skutt, vil ikke tispen klare å ta vare på valpene alene, og kullet kan være dømt til døden, sier Siri Martinsen, leder og veterinær i NOAH i en pressemelding.

Klima- og miljødepartementet har nylig utvidet lisensfellingsperioden på ulv utenfor ulvesonen til 31. mai. Denne endringen har aldri vært på høring. Departementets tidligere forslag som var på høring våren 2018, innebar en utvidelse av lisensfellingsperioden kun til 30. april.

Rådet for dyreetikk uttalte i 2017 at fellingsperioden for ulv ikke bør være lenger enn til 15. februar, både innenfor og utenfor ulvesonen. Rådet understreket at «Dagens praksis med felling av høydrektige dyr og dyr med unger bør opphøre for alle arter, fremfor å tillate det for nye.»

– annonse inline –

– Yngletidsfredning har vært et grunnleggende prinsipp i norsk viltforvaltning. Det er skandaløst at dette nå uthules. Yngletidsfredning er en av hjørnesteinene for beskyttelse av den kritisk truede ulven og av ville dyr generelt, sier Martinsen.

Jakt på ulv utenfor ulvesonen vil også påvirke mange andre ville dyr i yngletiden. Klima- og miljødepartementet har ikke foretatt noen evaluering av konsekvensene av forlengelse av fellingstiden for andre arter og økosystemer. Det å gjøre et så omfattende inngrep i naturen uten at konsekvensene er utredet er en alvorlig svikt fra forvaltningens side, i følge NOAH.

– annonse bottom –