– annonse top –

– Det er skammelig at populasjonen holdes på et minimumsnivå, sier leder i NOAH, Siri Martinsen, og mener det er uhørt at Norge skyter truede dyr til tross for naturkrise i verden.

På søndag startet lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen. Til sammen kan det jaktes på 26 ulver over hele landet hvorav 12 utenfor ulvesonen i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo. NOAH mener at lisensjakt på ulv som kritisk truet art på norsk rødlista ikke hører hjemme i en tid som kjennetegnes av naturkrise.

– annonse inline –

– Regjeringens nulltoleranse for ulver utenfor sonen henger ikke sammen med det biologiske behovet til ulvestammen: Selvsagt må ulver få streife og danne nye flokker – bare slik vil man få en stamme som er levedyktig på lang sikt. Slik politikken er nå holdes ulven hele tiden på kanten av utryddelse i Norge. En undersøkelse gjennomført av NINA i 2003 viser at Norge har biologisk potensialet for å være hjem til iallfall 300 ulver. Det er skammelig at populasjonen holdes på et minimumsnivå, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Naturmangfoldlovens paragraf fem forplikter Stortinget og myndighetene til å sikre at ulv som art er levedyktig i Norge. Ulvebestanden i Norge og Skandinavia lider av høy innavl og derfor er spredningskorridorer fra Nord til Sør-Norge av avgjørende betydning.

– Det er verken vitenskapelig eller juridisk mulig å anta at en bestand som er kritisk truet og er begrenset kun til en brøkdel av sitt naturlige utbredelsesareal, fem prosent av Norge, kan overleve på lang sikt. Ulvens overlevelse et helt avhengig av vandring. Nå forventer NOAH at regjeringen i det minste sørger for å beskytte flokkene innenfor ulvesonen. Når politikere nekter å ta innover seg at oppnåelse av bestandsmålet i seg selv ikke kan gi grunnlag for skyting av ulv, men at det må finnes en hjemmel for det i loven, er det grunn til å være bekymret ikke kun for ulven, men for rettsstaten, uttaler Martinsen.

– annonse bottom –