Skal lede internasjonalt klimaarbeid

Bildet er tatt av Jorge Guillen fra Pixabay
– annonse top –

Norge skal lede an i det internasjonale klimaarbeidet. Regjeringen vil forene klima- og utviklingspolitikken, og blant annet prioritere fornybar energi, en fornying av regnskogsatsingen og midler til klimatilpasning.

Det melder Utenriksdepartementet, som slår fast at klimaendringene er vår tids største utfordring.

– annonse inline –

– De påvirker konfliktmønstre, allianser og styrkeforhold. Fattige land og mennesker rammes først og hardest. En mer rettferdig verden må bygges på lavere klimautslipp, fornybar energi, matsikkerhet, mer klimarobuste samfunn og bedre forvaltning av sårbar natur. Parisavtalen legger opp til balansert finansiering av utslippskutt og klimatilpasning, heter det fra UD.

Regjeringen vil forene klima- og utviklingspolitikken, og blant annet prioritere fornybar energi, en fornying av regnskogsatsingen og midler til klimatilpasning.

Økt tilgang til ren energi er en forutsetning for fattigdomsbekjempelse, bedre helse og bedre klima. Samtidig som verden står midt oppe i klimakrisen, er de fleste utviklingsland helt avhengig av kraftig vekst i energiproduksjonen for å redusere fattigdom. Dersom vi skal lykkes med å stanse klimaendringene og samtidig gi flere strøm, må fossil energi og kull erstattes med fornybar energi.

Bistandsmidler

For å lykkes med dette mener UD at bistandsmidler må brukes katalytisk slik at de utløser private investeringer i fornybar energi. Ren energi er derfor en hovedsatsing i regjeringens utviklingspolitikk. Regjeringen vil utvide ordningen med garantier for risikoavlastning for kommersielle investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

To tredjedeler av de globale klimagassutslippene kommer fra produksjon eller bruk av energi, skriver UD i en pressemelding. Kullkraft er den største kilden til klimagassutslipp og må erstattes av fornybar energi. Regjeringen etablerer et klimainvesteringsfond som skal finansiere utbyggingen av fornybar energi i utviklingsland som i dag har store utslipp fra fossil energiproduksjon, særlig fra kullkraft. Klimainvesteringsfondet skal forvaltes av Norfund, og det tas sikte på å tilføre fondet rundt to milliarder kroner årlig.

Tilpasning

Regjeringen øker norsk støtte til klimatilpasning og forebygging av klimarelaterte katastrofer. Innsatsen skal ha som overordnet mål å styrke utviklingslands evne til å tilpasse seg et klima i endring, redusere sårbarhet for de negative konsekvensene av klimaendringene og skape mer klimarobuste samfunn. Støtten skal også bidra til klimatilpasset landbruk og bedret matsikkerhet.

Naturbaserte løsninger på klimakrisen vil være et viktig satsingsområde. Å ta vare på natur er en del av løsningen for å hindre global oppvarming, men det biologiske mangfoldet utgjør også en kjerne i hele vårt livsgrunnlag. Tap av natur kan få store konsekvenser og undergraver mulighetene for å nå bærekraftsmålene. Norge er en pådriver for ambisiøse, globale mål for å redusere naturtapet og øke omfanget av friske økosystemer. Regjeringen støtter utviklingslands innsats for å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler om biologisk mangfold.

Havbaserte løsninger som havvind, grønn skipsfart, blå skog og akvatisk mat kan både bidra til utslippsreduksjoner og klimatilpasning.

– annonse bottom –
KildeUtenriksdepartementet