– annonse amp –

Skal drepe jerv i naturreservat

Foto: Pixabay

Forvalter Lars Børve i Dovrefjell nasjonalparkstyre bidrar gjennom et vedtak om dispensasjon til at det kan drives lisensjakt på jerv i Flåman naturreservat.

Det er Hans Sletten fra Dalholen, som har søkt om tillatelse til å transportere jervåte med snøskuter til åteplassen ved Slettahjuset i Kvitdalen. Området ligger innenfor Flåman naturreservat, hvor det i utgangspunktet ikke finnes noen hjemmel for en slik tillatelse.

I følge søknaden er det behov for å kjøre åte til jervejakt over en distanse på 750 meter i naturreservatet. Selv om Flåman naturreservat fikk en fredsninsforskrift i desember 1989, har forvalteren funnet et smutthull for å tillate denne jakta.

Tillater det som ikke er tillatt

I fredningsforskriften for Flåman naturreservat står det at motorisert ferdsel ikke er tillatt, med noen unntak. Ingen av disse unntakene omfatter det søknaden omhandler, nemlig kjøring med snøskuter for å transportere åte som skal benyttes til nedskyting av jerv i et naturreservat.

– Unntakene omfatter ikke transport av åte med snøskuter til åteplass. Søknaden om transport av jerveåte med snøskuter til åteplass ved Slettahuset i Flåman naturreservat, må derfor behandles som en dispensasjonssak i forhold til verneforskriften, skriver forvalteren i sitt vedtak, og viser til hjemmel i paragraf 48 i naturvangfoldloven, om dispensasjon fra vernevedtak, skriver forvalteren i vedtaket.

Delegert myndighet

Samtidig går det fram at forvaltningsplanen for naturreservatet ikke har retningslinjer for transport av åte med snøskuter til åteplass i verneområdene. Fordi Dovrefjell nasjonalparkstyre har delegert myndighet til forvalterne etter et vedtak i 2015, kan forvalteren treffe vedtak som han selv finner for godt.

Forvalteren har vurdert saken slik at formålet er lisensjakt på jerv for å begrense tap av bufe og tamrein. Slik lisens gis bare når formålet er å regulere veksten i en jervebestand.

– Dette taler for at en bør tillate bruk av snøskuter til å kjøre ut åte i forbindelse med lisensjakt på jerv, når det er nødvendig. […] Transport av jerveåte med snøskuter til åteplass vil sammen med andre tillatelser og dispensasjoner som er eller vil bli gitt i disse fjellområdene, sannsynligvis ikke føre til at belastningen på økosystemene blir for store samlet sett. Derfor er det ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet, sier forvalteren i sitt vedtak.

Han konkluderer med at i Flåman naturreservat vil en dispensasjon til transport av jerveåte med snøskuter til åteplass ikke være i strid med verneformålet og vil ha begrenset virkning for verneverdiene, og vil ikke legge grunnlag for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Det er derfor mulig å gi dispensasjon med hjemmel i naturmangfoldloven, mener forvalter Lars Børve i Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Exit mobile version