– annonse top –

Fylkesmannen i Nordland har besluttet at 16 jerv skal drepes i jaktsesongen 2019/2020. AV de 16 jervene kan åtte tisper tas av dage.

Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

De første 8 jervene på kvota er felles for alle jaktområder utenfor prioriterte yngleområder for jerv, melder Fylkesmannen i Nordland. Samarbeidsområdet med Troms (nord for Rombaken) holdes utenfor da dette området har kvote sammen med Troms.

– annonse inline –

– Dersom denne første delen av kvota blir felt, kan Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda tildele dyr fra resterende kvote til mindre fellingsområder ut fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen på rein og sau til jerv, bestandssituasjonen for jerv og føringer i forvaltningsplanen, heter det fra Fylkesmannen i Nordland.

Nedenfor har Fylkesmannen listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv:

  • For å kunne utøve lisensfelling på jerv må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for arten jerv i jaktåret 2019/2020. Jeger registrerer seg via internett på www.jegerregisteret.no. Jegere som selv ikke har tilgang på internett, kan få hjelp av Fylkesmannen eller kommunen til å registrere seg.
  • Lisensfellinga starter 10.september 2019 og varer til og med 15. februar 2020. Jakta stanses dersom totalkvoten eller hunndyrkvoten blir fylt.
  • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier. På statsgrunn har Statskog SF åpnet for gratis lisensfelling av jerv og bjørn.
  • Det er lov å benytte både hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm) på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber .222 Rem.
  • Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt for jaktåret 2019/2020 dersom det skal brukes rifle.
  • Det er ikke tillatt å bruke snøscooter under lisensfelling, jf. viltlovens § 21. Kommunen kan imidlertid etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Fylkesmannen. Kommunen kan videre etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv. For utkjøring i verneområder, kontakt Statens naturoppsyn eller Fjelltjenesten.
  • Ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv skal det fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen i Nordland.
  • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å bruke åte, jaktbu, bås eller lignende i et verneområde.
  • Rovviltnemnda kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier dette.

Færre åter for mer effektiv jakt

Fylkesmannen har i informasjon beregnet på lokale jegere og lokale myndigheter anbefalt at man bruker færre åter.

– Sannsynligheten for at jerven kommer til det åtet der jegeren sitter reduseres når antall åter øker. Fylkesmannen ønsker å effektivisere lisensfellinga på jerv, blant annet ved at kommunene bidrar til å samordne lisensjegerne på færre åter. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle lisensjegere som planlegger å legge ut åte, eller som ønsker å delta i åtejakt på jerv, å først ta kontakt med sin kommune. Kommunene kan orientere om hvor det allerede er etablert åter. Det bør være et felles mål å samordne flest mulig lisensjegere rundt de eksisterende åteplassene i kommunene, sier Fylkesmannen i Nordland.

– annonse bottom –