– annonse top –

For å forsøke å få liv i bestanden setter Miljødirektoratet i vinter ut 29 fjellrev på Varangerhalvøya i Finnmark.

I følge en ny overvåkingsrapport er fjellreven på Varangerhalvøya i ferd med å dø ut. Det er kun registrert to fjellrev på Varangerhalvøya i 2017. Og det er tre år siden det sist ble født valpekull der.

– annonse inline –

I følge Miljødirektoratet hadde landet som helhet opptur for fjellreven i 2017. Det ble dokumentert 40 kull og minimum 135 individer i Norge, mot 16 kull året før, viser rapporten Fjellrev i Norge 2017, som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Vi setter ut 29 valper fra avlsstasjonen for fjellrev på Varangerhalvøya nå i vinter. I tillegg starter vi med støttefôring og fortsetter med uttak av rødrev de nærmeste årene. De lange dataseriene vi får gjennom uttak av, og forskning på, rødrev i området er unike, også internasjonalt. De kan gjøre det lettere å forstå rødrevens funksjon i økosystemet, og hvordan den påvirker fjellrev, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Prosjektet Fjellrev i Finnmark ble startet på Varangerhalvøya i 2005, gjennom Universitetet i Tromsø, og et av tiltakene var å redusere bestanden av den fysisk overlegne rødreven. Siden da har Statens naturoppsyn og lokale jegere skutt over 2 700 rødrev i området, uten at bestanden av fjellrev har tatt seg opp. Det skyldes trolig liten tilgang på smågnagere.

Smågnagerne har uteblitt

Både antall kull og kullstørrelse hos fjellrev følger svingningene i smågnagerbestandene. De får ingen – eller få og små – kull i bunnår og mange store kull i år med mye smågnagere. De gode årene for smågnagere går vanligvis i sykluser, men på Varangerhalvøya har lemen uteblitt de siste årene.

I 2011, som var et toppår for lemen, ble det totalt registrert over 20 fjellrev på Varangerhalvøya, melder Miljødirektoratet.. Etter dette er det registrert kun ett kull med to valper. Det skjedde i 2014, og siden har det ikke vært ny rekruttering til bestanden som har gått kraftig ned.

Neste topp i 2019

– Neste lementopp forventes tidligst i 2019, og derfor er det sannsynlig at fjellrev kan dø ut på Varangerhalvøya. Situasjonen virker å være like kritisk over større deler av Finnmark og i områder i Finland og Sverige som grenser mot Norge, sier Svarte.

Universitetet i Tromsø viser til at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å konkludere med at den kritiske utviklingen for fjellrev på Varangerhalvøya skyldes ugunstige økologiske forhold, som konkurranse med rødrev eller fravær av lemen. Dette er et dilemma når en jobber med å redde kritisk små bestander. Det er heller ikke grunn til å forvente at uttak av rødrev alene er tilstrekkelig for å øke bestanden av fjellrev på Varanger. Til det er den for lav.

Utsetting av valper fungerer

– Vi håper at valpene som skal settes ut gjennom avlsprogrammet for fjellrev bidrar til at bestanden tar seg opp i denne regionen etterhvert. Erfaringene med utsetting i sør har vist at dette tiltaket fungerer godt for å reetablere og styrke fåtallige bestander, sier Svarte.

Fordelingen av fjellrevkullene som er født i 2017 sammenfaller godt med smågnagerfasene. Denne sesongen har forekomsten av smågnagere vært høyest i Sør-Norge. Fra Trøndelag meldes det om oppgang, og smågnagerfangster i de tre nordligste fylkene bekrefter bunnår der.

Større kull i sør

I Sør-Norge er kullene jevnt over større i år enn i fjor. Toppen i smågnagerbestanden er trolig nådd sør for Jotunheimen/Jostedalsbreen, mens mye tyder på at smågnagerne fortsatt er i oppgang på nordsiden av disse områdene. Dette kan gi god overlevelse på årets valper og gode kår for fjellreven i Midt-Norge neste sommer. Det er forventet oppgang nord til Troms, mens oppgangen er ventet noe seinere østover og i Finnmark.

Årets kull fordeler seg relativt likt som i 2016, med de fleste i Dovrefjell. For første gang ble det registrert kull av fjellrev i Nordfjella, nordvest for Finse, og i Reinheimen, sørvest for Dovrefjell. Det er også meldt inn mange observasjoner av fjellrev i disse områdene.

– Dette viser at fjellrevene tar i bruk områdene mellom de større delbestandene på Finse og Dovrefjell, noe som korter inn avstandene mellom bestandene. Denne utviklingen er gledelig og ikke minst viktig for fjellrevbestandene i Sør-Norge, sier Yngve Svarte.

– annonse bottom –
KildeMiljøverndirektoratet