Ser flere positive trekk etter Venstres inntreden

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet
– annonse top –

Naturvernforbundet mener at Venstres inntreden i den nye blågrønne regjeringen styrker naturvernet på flere områder.

– Naturvernforbundet finner flere positive ting i regjeringserklæringen fra Høyre, Frp og Venstre, og det er nok ingen tvil om at erklæringen ville vært betydelig svakere uten Venstre. Men spesielt innen samferdsel og olje er det tiltak som kan komme til å øke utslippene og nedbyggingen av natur, sier leder Silje Ask Lundberg i en pressemelding. Hun er imidlertid skuffet over manglende klimaambisjoner.

– annonse inline –

– Vi kan ikke lenger fortsette en klimapolitikk som kutter minimalt med utslipp i Norge. Det er denne regjeringens ansvar å innfri det stortingsvedtatte målet om å kutte utslippene til 48,6 millioner tonn innen 2020. Her mener vi regjeringserklæringen ikke er tydelig nok, og ikke gir noen garantier for at målene nås. Det er bra at regjeringen nå forplikter seg til å ha sektorvise ambisjoner for klimakutt, og vi forventer at disse blir formulert som forpliktende, sektorvise mål. Likevel er vi bekymret for at det i erklæringen legges opp til at man skal kunne betale seg ut av utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, sier Lundberg.

Oljebrems må gjelde Barents-lisenser
– Det er gledelig at Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen. iskanten, Skagerrak og Mørebankene spares for petroleumsvirksomhet. Likevel er det skuffende at ikke den nye regjeringen vil sette endelig strek for de evigvarende diskusjonene om Lofoten, Vesterålen og Senja, og sørge for å gi områdene varig vern mot oljevirksomhet. At regjeringen nok en gang slår fast at det ikke skal drives oljevirksomhet ved iskanten må også få konsekvenser for de lisensene som er gitt ved iskanten i Barentshavet, sier Lundberg.

Gode punkter på naturvern
– Innen naturvern er det mange gode punkter, selv om mye av dette er allerede vedtatt politikk. 10 prosent skogvern, plan for marine verneområder, uavhengig rovviltklagenemnd, stans i neddyrking av myr og vern av Øystesevassdraget er svært gledelig. Naturmangfoldloven skal ligge fast, og vi forventer at den tillegges langt større vekt enn i dag. At regjeringa vurderer en supplering av nasjonalparkplanen er svært godt nytt for både Østmarka, Preikestolen og Lofotodden, sier Lundberg.

– Det er veldig bra at et forbud mot sjødeponi nå skal utredes, og at det ikke gis nye tillatelser til sjødeponi i denne perioden. Men vi forventer at dette også får konsekvenser for tillatelsene som er gitt i Repparfjorden og Førdefjorden. Her må utslippstillatelsene trekkes tilbake, og driftskonsesjonene må avvises, mener Lundberg.

Fortsatt tut og kjør for motorveier
– Regjeringen vil fortsette kursen med å asfaltere Norge raskere gjennom omfattende motorveiutbygging, til skade for natur, friluftsområder, klima og luftkvalitet. Regjeringserklæringen sier ikke noe om bygging av tredje rullebane på Gardermoen. Vi forventer at regjeringen i det kommende arbeidet vil stanse videre planlegging av rullebanen, som vil øke klimagassutslipp, gi mer støy og bygge ned verdifulle områder. Flytrafikken bør begrenses, og mindre forurensende alternativer, som tog, bør prioriteres foran veg og fly, heter det fra Naturvernforbundet.

– annonse bottom –