– annonse amp –

Rovviltets Røst: – Reagerer på «for mange ulv» i rovviltnemndene

Arkivfoto. Bildet er tatt av steffiheufelder fra Pixabay

Rovviltets Røst på Elverum reagerer på argumentasjonen i rovviltnemndene på Østlandet, som til stadig argumenterer med at det er «for mange ulv». Det mener de er feil.

De minner om at det skal være høy terskel for å felle ulv innenfor ulvesona på Østlandet. Samtidig slår de fast at andre tiltak skal være prøvd før felling kan skje.

– Rovviltnemdene vil altså felle fem hele ulverevir innenfor ulvesona uten annen grunn enn «for mange ulv». Til orientering har vi rundt 50 individer i Norge og cirka det samme antallet på grensen, sier Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst Norge til Fauna.

Hun viser til at rovviltnemndene i region fire og fem den 28. august gikk inn for felling av fem ulverevir i en såkalt «prøvevotering». Vedtaket ble ikke stadfestet grunnet en «dialog» nemndene må ha med Sverige, fordi et av revirene er et grenserevir. Rovviltets Røst forventer at forslaget blir vedtatt den 8. oktober.

Rovviltets Røst opplyser til Fauna at de var tilhørere med talerett på møtet, og holdt innlegg sammen med ti andre representanter for ulike foreninger/lokallag.

– Egentlig virker dette litt meningsløst da enkelte i nemndene allerede har bestemt seg og alt som blir sagt på disse møtene ikke blir hensynstatt. For de av oss som savner faglige begrunnelser for de ulike vedtakene, må vi dessverre vente forgjeves. Det virker på oss som bestandsmålet på ulv blir lagt til grunn og kun det. Dette må i beste fall være en misforståelse. Man kan ikke vedta felling på ulv kun med bestandsmålet som argument. Man må forholde seg til Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven også.

Hun viser til at alle partiene på Stortinget i 2011 samlet seg bak et rovviltforlik. Her ble det blant annet slått fast at «Norsk forvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Skadepotensiale

Hum mener at naturmangfoldlovens paragraf 18 b og c heller ikke kan brukes som argument for felling av disse revirene, og viser til regjeringens egen nettside hvor de leser følgende: «Dersom skadepotensialet på husdyr i det konkrete tilfellet er svært begrenset, eller det foreligger annen tilfredsstillende løsning enn felling, vil det kunne oppstå situasjoner der ulvebestanden er større enn bestandsmålet samtidig som det ikke vil være adgang til å tillate felling. Dette er særlig aktuelt for ulv i revir, siden revirhevdende ulv har en forutsigbar områdebruk. «

– En annen ting med rovviltnemdene, som også ble nevnt i møtet, var at de fleste nemndsmedlemmene  har egeninteresser i form av jakt og/eller beitenæring. Disse medlemmene er alltid i et sterkt flertall når avstemminger skal gjennomføres. Vi forstår ikke hvordan man fortsatt kan forsvare å ha disse rovviltnemdene som er så skjevfordelt, sier Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst Norge til Fauna.

– Myndighetene i Norge ønsker en rovviltpolitikk som demper konfliktnivået. Å ha disse rovviltnemdene til å «forvalte» våre rovdyr er i hvert fall ikke måten å gjøre det på, sier hun.

Exit mobile version