Rovviltets Røst fikk delvis medhold

Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av David Mark fra Pixabay
– annonse top –

Rovviltets Røst har fått delvis medhold i sin klage på felling av brunbjørn i Hedmark.

Foreningen klaget i slutten av april over et vedtak i rovviltnemnda i region 5, Hedmark, om kvote for betinget skadefelling av bjørn. Striden står om bjørnebinner uten unger også skal unntas fra yngletidsfredningen. Det mener Klima- og miljødepartementet blir for vanskelig å gjennomføre i praksis, fordi det kan være vanskelig å skille en hannbjørn fra en hunnbjørn uten unger, i jaktsituasjonenen.

– annonse inline –

I sin konklusjon på klagen fra Rovviltets Røst, tar departementet klagen delvis til følge, og begrunner det på denne måten:

«Klima- og miljødepartementet opprettholder i hovedsak rovviltnemnda i region 5 sitt vedtak om kvote for betinget skadefelling av bjørn for 2020-2021 og kvote for lisensfelling av bjørn for 2020. Departementet mener at både binner, binne med unger og hennes unger bør unntas fra både skadefelling og lisensfelling, men siden det er svært krevende eller nærmest umulig å skille mellom binner og hannbjørner, så tas ikke enkeltstående binner med i vilkåret, men det bør tilstrebes å unngå både skadefelling eller lisensfelling av binner uten unger. Siden vilkåret knytta til binner med unger også må omfatte binnas unger justerer departementet derfor vilkåret satt av nemnda, slik at vilkåret blir likt forslaget fra sekretariatet. Vilkåret både for eventuell skadefelling og lisensfeling blir derfor: «Binne med unge(r), samt hennes unge(r) er unntatt fra skadefelling og lisensfelling».

Departementet har i sin avgjørelse lagt vekt på skadehistorikken og skadepotensialet knyttet til bjørn i regionen. Departementet finner at den vedtatte kvoten for betinget skadefelling, eventuelt lisensfelling, av tre bjørner ikke truer bestandens overlevelse og ikke er til hinder for å nå det nasjonale og regionale bestandsmålet neste år. Departementet viser til at fylkesmannen i hvert enkelt tilfelle der det kan bli aktuelt med skadefelling, blant annet skal gjøre en vurdering av om det finnes annen tilfredsstillende løsning for å forhindre tap av beitedyr.»

– annonse bottom –