Erstatningene faller som en stein

Foto: Pixabay

Rovdyrerstatningene i Oppland og Hedmark, i Innlandet fylke, faller som en stein fra 2019 til 2020.

Dersom du trodde at det er svært mange sauebønder i Innlandet som får erstatning for tap av husdyr til rovdyr, tar du feil. Langt under 20 prosent av saueprodusentene i fylket har søkt om rovvilterstatning i 2020. Det ble betalt ut 1,5 millioner kroner mindre for rovviltskader i forhold til året før.

– annonse artikkel –

I Innlandet er det 1700 sauebønder. 300 av disse søkte om rovvilterstatning.

– Det er fortsatt en reduksjon i antall søknader og hvor mange dyr som erstattes, sier Statsforvalteren i Innlandet i en uttalelse.

3800 sau ble erstattet til en sum på 9,2 millioner kroner. Det betyr at sauebøndene får betalt mer enn 2.400 kroner per sau.

Samtidig viser tallene fra Statsforvalteren det erstattes 13 sau for hvert enkeltdyr som er dokumentert eller antatt tapt til fredet rovvilt. Det betyr med andre ord at for hvert dokumenterte tap av sau til rovdyr, er det 12 dyr som ikke er dokumentert.

Et enkelt regnestykke viser at det for 2020 og 3800 innvilgede søknader, kun var 293 dyr som faktisk ble dokumentert tatt av rovdyr. Med et erstatningsbeløp per dyr på 2.400 tilsvarer det at erstatningen bare skulle vært på drøyt 700.000, ikke 9,2 millioner kroner. Det er imidlertid enighet mellom staten og bøndenes organisasjoner at det skal erstattes langt flere husdyr enn det man finner etter at sauene har vært på sommerbeite. Noe av argumentasjonen for dette, er at saueflokkene beveger seg over så store områder i løpet av sommeren, at de vil være umulig å finne alle dyrene som rapportene fra Statsforvalteren tilsier.

– Antallet sau omsøkt erstattet til fredet rovvilt har hatt en nedgående trend over år. Også i 2020 har det vært en nedgang i både antall søknader og antall som omsøkes erstattet til fredet rovvilt. Statsforvalteren har fått inn 300 søknader i 2020. Dette er 34 søknader mindre enn i 2019 (tilsvarende en reduksjon på rundt 10 %). Det ble søkt om erstatning for lag 6200 dyr i Innlandet i 2020. Sammenlignet med 2019, er antall omsøkte dyr redusert med rundt 20 % (1600 dyr), melder Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikt over erstatningsoppgjøret 2020 sammenlignet med 2019

Erstatning fordelt på skadegjører

Erstatningsoversikten viser at flest sau blir erstattet til jerv i Innlandet (56 %), deretter ulv (18 %), gaupe (14 %), kongeørn (6 %), bjørn (2 %) og ukjent fredet rovvilt (2 %).

Det er forskjeller mellom Hedmark (rovviltregion 5) og Oppland (rovviltregion 3) i fordeling av skadegjører, men for begge områder er jerv den største skadevolderen. I Oppland ble 64 % erstattet til jerv og i Hedmark ble 47 % erstattet til jerv. I Hedmark var ulv nest største skadevolder (30 % erstattet til ulv i Hedmark, 7 % i Oppland).

I Oppland var gaupe nest største skadevolder (21 % erstattet til gaupe i Oppland, 8 % i Hedmark). I 2020 er det erstattet lite til bjørn (ingen i Oppland, og 5 % i Hedmark). Erstatning til kongeørn er relativt tilsvarende prosentvis for de to regionene (8 % i Hedmark, 5 % i Oppland).

Erstattet sau fordelt på skadegjører i 2020 (tall i parentes er tall fra 2019)

– annonse nede –