Rovdyrene gjør mindre skade

klima miljøven minister klima- og miljøminister Tine Sundtoft
– annonse top –

Rovdyrene i Norge gjør stadig mindre skade. Tall fra Rovbase viser at det i beitesesongen 2015 er registrert en reduksjon i antall rovdyrskader som tilsvarer 40 prosent sammenlignet med de rådende forhold i et tiårsperspektiv.

– annonse inline –

I løpet av årets beitesesong er det registrert historisk lave tap av sau til rovvilt. Årets påviste tap er de laveste siden rovviltforliket i 2004, og er redusert med over 40 prosent siden da.

I fjor var det en betydelig nedgang i antallet husdyr tapt til rovvilt sammenlignet med 2013. Tall fra Rovbase viser at det frem til 1. oktober i år var enda lavere påvist tap av sau til rovvilt.

– Denne regjeringen har satt i verk flere tiltak for å senke konfliktnivået i rovviltforvaltningen og for å redusere tap av husdyr og tamrein. Årets tap til rovvilt er historisk lave, noe som viser at regjeringens rovviltpolitikk har gitt gode resultater, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det har vært en klar nedadgående trend i antall påviste rovviltskader siden rovviltforliket i 2004. Påvist tap til og med 1. oktober er i år 41 prosent lavere enn i 2004, og hele 45 prosent lavere enn toppåret i 2007, heter det fra regjeringen.

– Regjeringens målsetting er at tapene skal bli så lave som mulig, samtidig som vi skal nå bestandsmålene for alle rovviltarter. Denne jobben er langt fra over, men jeg mener at årets historiske lave tap er en gledelig nyhet for alle som er opptatt av rovviltpolitikk, sier Sundtoft.

[box style=»4″]

Hva betyr påvist tap?
Husdyreiere har en lovfestet rett til full erstatning av husdyr tatt av rovvilt. Påvist tap er der skade eller tap er meldt til Statens naturoppsyn, og der undersøkelser har verifisert at rovvilt er årsaken. Dette danner et viktig grunnlag for fylkesmannens erstatningsutmåling. Fristen for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november.

[/box]

 

– annonse bottom –