– annonse 2 –

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen støtter rovviltnemndene og tillater lisensfelling av inntil fire ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.

I følge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet er det samtidig gitt instruks til alle rovviltnemndene om at de normalt kan fatte nye vedtak når det foreligger oppdaterte bestandstall. Et minstekrav vil være at slike tall skal være verifisert av Rovdata eller Statens Naturoppsyn.

– Annonse 3 –

– Jeg har lagt vekt på prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Terskelen for uttak er lav i områder utenfor ulvesonen. Den økte kvoten vil ikke true bestandens overlevelse og heller ikke være til hinder for å nå bestandsmålet for ulv i 2019, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i pressemeldingen.

Nye opplysninger

Departementet har vært i tvil om det forelå «nye opplysninger» som tilsa at nemndene hadde adgang til å fatte nytt vedtak om en ekstra kvote for lisensfelling for ulv. Det har imidlertid ikke vært nødvendig å ta endelig stilling til dette, da departementet er enig i at kvoten bør økes.

Departementet har også sendt en instruks til rovviltnemndene. Der presiseres det når nemndene kan treffe nye vedtak om endret kvote.

Økt kvote

– Nye opplysninger som kan gi rovviltnemndene adgang til å fatte nye vedtak om økt kvote vil normalt være oppdaterte bestandstall. Et minstekrav vil normalt være at slike tall er verifisert av Rovdata eller Statens naturoppsyn. Dersom det ikke foreligger slike verifiserte tall, vil nemndene normalt ikke ha myndighet til å fatte vedtak om økt kvote, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Der det er tvil om det foreligger slike nye opplysninger, skal nemndene ha dialog med departementet om de har anledning til å fatte nytt vedtak. I instruksen står det at departementet, av hensyn til en reell og aktuell klagebehandling, vil vurdere å gi eventuelle nye vedtak fra nemndene underveis i jakt- eller fellingsperioden utsatt iverksetting.

Genetisk viktige ulver

Vedtaket gjelder felling av streifulv frem til 31. mai, og åpner ikke for felling av eventuelle nye revirmarkerende par. Departementet vil vurdere å stanse lisensfellingen, og vurdere tiltak, hvis det blir kjent at genetisk verdifulle ulver vandrer inn i fellingsområdet.

Av den ekstra kvoten på fire dyr, er to ulver allerede felt, og gjenstående kvote er derfor to ulver.

– annonse 4 –
Forrige artikkelAnbefaler frivillig vern for nasjonalpark i Østmarka
Neste artikkelRegjeringen gir millioner til felling av 33.000 grønlandssel