Rotevatn sender dommen til høyesterett

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister. Foto: Regeringen
– annonse top –

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre har besluttet å anke dommen om ulovlig felling av ulv til Høyesterett.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endeleg stilling til disse rettslige spørsmålene, sliik at vi får en klargjøring av hovfrdan naturmangfoldloven skal forstås. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett har klar for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– annonse inline –

Borgarting lagmannsrett har dømt staten for ulovlig felling av ulvene i revirene Julussa og Osdalen i 2017. Den ulovlige fellingen ble gjort mulig gjennom ordningen med lisensfelling – der frivillige og ulønnede menn og kvinner kan melde seg på jakta. Det er Miljødirektoratet som administrerer denne jaktformen, som altså var ulovlig etter en dom i Borgarting lagmannsrett. Staten hadde brutt naturmangfoldslovens paragraf 18, første ledd, bokstav c.

Paragrafen har vært omstridt siden loven ble vedtatt, og det har også tidligere vært fremmet kritikk om at denne delen av loven blir misbrukt av både staten og interesseorganisasjoner som systematisk arbeider for å felle flest mulig ulv i norsk natur

I paragrafen heter det at «Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk» og punkt c «for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning,»

Klima- og miljødepartementet vil sammen med staten nå utarbeide en anke innen ankefristen den 29. februar. Og bakgrunnen er altså at Borgarting lagmannsrett har dømt Klima- og miljødepartementet sine vedtak om skyting av to ulveflokker i Julussa- og Osdalen som statlige lovbrudd.

Utfallet av en behandling i Høyesterett må vi vente på, men det er vanligvis et trangt nåløya for at ankeutvalget i Høyesterett skal godta en behandling i høyere rettsinstans. Dersom dommerne i ankeutvalget slipper saken igjennom, kan det trolig argumenteres for at saken har stor prinsipiell betydning for samfunnet.

Dersom dommerne mener anken fra staten ikke vil føre frem, kan ankeutvalget i så fall avvise behandling i Høyesterett. I så fall vil dommen fra Borgarting lagmannsrett bli stående. Da må klima- og miljødepartementet rette seg etter dommen, og føre en forvaltning som er i tråd med naturmangfoldloven.

Dersom Høyesterett behandler saken og er uenig i lagrettens dom, vil det i så fall bety at staten blir frikjent. Det vil, som det skjer, være et voldsomt nederlag for alle organisasjoner som aktivt arbeider for vern av rovdyr i norsk natur.

– annonse bottom –