– annonse top –

Olje- og energidepartementet sier i et vedtak nei til konsesjon for kraftverk i Garbergselva i Selbu kommune i Trøndelag.

Olje- og energidepartementet har dermed omgjort NVEs konsesjon til Prestfossan kraftverk i Selbu kommune.

Departementet begrunner sin avgjørelse med at Prestfossan kraftverk vil ha for store ulemper for Garbergselvas naturmangfold, som bekkekløft, fossesprøytsoner og truede arter. Departementet har også lagt vekt på betydningen av fosselandskapet i øvre del av tiltaksområdet. Utbygging av Prestfossan kraftverk kunne ha bidratt med en årlig produksjon på om lag 34 GWh, som tilsvarer kraftforbruket til 1700 husstander.

– annonse inline –

– Departementet legger til grunn at utbygging av Prestfossan kraftverk vil redusere verdien av en stor, viktig bekkekløft med tilhørende fossesprutsoner av stor verdi. Departementet legger videre vekt på at utbyggingen må påregnes å ha konsekvenser for den sterkt truede arten flomtvebladmose, sier departementet i vedtaket.

Departementet mener at Prestfossan kraftverk selv med en moderat slukeevne vil redusere verdien av fosselandskapet i øvre del av tiltaksområdet, og ulempen vil i begrenset grad kunne avbøtes med minstevannføring. Vannføringsreduksjonen vil redusere elvas betydning for friluftsinteresser og andre brukerinteresser.

Etter en samlet vurdering finner departementet at fordelene og nytten ved tiltaket er mindre enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser. Vilkåret for å gi tillatelse er dermed ikke oppfylt, heter det fra departementet, som dermed tar til følge en innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. Departementet omgjør NVEs vedtak om å gi tillatelse til Prestfossan kraftverk, til avslag.

– annonse bottom –