Regjeringen inviterer til endringer av regelverket for rovdyr i Norge

brunbjørn bjørn
Foto: Istockphoto
– annonse top –

Klima- og miljødepartementet sender flere forslag til endringer i regelverket om rovvilt på høring. Høringen er startet på bakgrunn av regjeringserklæringen og evalueringen av regional rovviltforvaltning som ble gjennomført i 2016.

– annonse inline –

– Vi foreslår å styrke forutsigbarheten og presisjonen i rovviltforvaltningen. Samtidig ønsker vi å øke rovviltnemndenes handlingsrom gjennom større rovviltregioner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen om forslaget som nå skal ut på høring.

Endringsforslagene gjelder:
– En uavhengig rovviltklagenemnd.
– Antall forvaltningsregioner for rovvilt.
– Felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner.
– Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt.
– Kommuners adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt.
– Innføring av nye fellingsmetoder av jerv. 
– Nødverge.

Ny klagenemnd i rovviltsaker
Høringsforslaget er en oppfølging av blant annet Jeløya-plattformen. Der står at regjeringen vil etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemndene.

– Vi forslår å etablere en rovviltklagenemnd. Klagenemnda skal behandle klager på fellingsvedtak, vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger. Vi har allerede gode erfaringer med liknende typer klagenemnder i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Større rovviltregioner
Departementet foreslår å øke størrelsen på rovviltregionene, ved å redusere dagens åtte rovviltregioner til fire eller fem nye rovviltregioner.

Forslaget er en oppfølging av evalueringen av den regionale rovviltforvaltningen, som ble gjennomført i 2016. Evalueringen peker på at rovviltregionene er for små til at man kan forvente å holde rovviltbestander stabile på eksakte måltall. I tillegg vil Norges elleve nye fylker, som følger av regionreformen, få betydning for avgrensningen av rovviltregionene.

– Rovviltnemndenes betydning blir nå enda viktigere. Med større rovviltregioner får rovviltnemndene et større ansvar med å sikre bedre forutsigbarhet og en tydeligere soneforvaltning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Felles forvaltning på tvers av regioner
Det foreslås at rovviltnemndene får et større, felles ansvar i rovviltforvaltningen, gjennom å se forvaltningen av rovvilt over større, sammenhengende områder. Bakgrunnen for dette forslaget er også evalueringen av den regionale rovviltforvaltningen som ble gjennomført i 2016.

Forslaget innebærer konkret et felles bestandsmål for de store rovdyrene henholdsvis sør og nord for Trondheimsfjorden. Samtidig foreslås det at rovviltnemndene skal samarbeide med tilgrensende rovviltregioner når det settes av prioriterte rovdyr- og beiteområder.

– Jeg ønsker å gi rovviltnemndene et større, felles ansvar i forvaltningen av rovviltbestander og beiteområder på tvers av rovviltregionene. Det betyr at rovviltnemndene må samarbeide mer enn tidligere. Dette vil skape større forutsigbarhet i forvaltingen og kan bidra til lavere tap av husdyr og tamrein, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Landbruksdirektoratets uttalelse på regionale forvaltningsplaner
Etter dagens regelverk skal rovviltnemndenes forvaltningsplaner sendes Miljødirektoratet til uttalelse før de vedtas av rovviltnemndene. Det foreslås nå at Landbruksdirektoratet også skal gis anledning til å avgi uttalelse til forvaltningsplanene.

Forslaget vil kunne gi gevinster i rovviltnemndenes planlegging, for eksempel med tanke på prioritering av områder til henholdsvis rovdyr og beitedyr. Videre kan det gi rovviltnemndene en økt mulighet for en samlet og balansert virkemiddelbruk innenfor både miljø-, landbruk-, og reindriftsforvaltning.

– Jeg mener det er fornuftig at Landbruksdirektoratet kommer tettere på prosessene ved etablering av forvaltningsplaner for rovvilt. Gjennom å få Landbruksdirektoratet mer involvert, vil vi bli enda bedre på å oppfylle den todelte målsettingen i rovviltforvaltningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kommuners klageadgang på rovviltvedtak
Kommuner har etter gjeldende rett ikke rettslig klageinteresse i saker som gjelder vedtak om felling av rovvilt. Etter en helhetlig vurdering foreslås det at kommuner får klageadgang for enkeltvedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften.

– Jeg ønsker å gi kommuner en klagerett på vedtak som berører deres kommune. Det vil styrke deres mulighet til påvirke utfallet av klagesaker, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nye fellingsmetoder for jerv
Det foreslås å tillate nye, permanente virkemidler for å gjøre lisensfelling av jerv mer effektiv. 
På bakgrunn av ønsket om å effektivisere lisensfellingen, har totalt ti prosjekter godkjent av departementet forsøkt nye virkemidler. Disse virkemidlene foreslås nå innført som permanente. Dette gjelder bruk av kunstig lys i forbindelse med åtejakt på jerv, og elektronisk overvåking av jervebås i stedet for fysisk tilsyn.

– Vi ønsker å gjøre lisensfellingen av jerv mer effektiv slik at vi blant annet kan redusere omfanget av hiuttak. De nye virkemidlene er grundig evaluert, og vi har ikke funnet etiske betenkeligheter ved å gjøre disse permanente, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Endringer i nødvergebestemmelsen
Klima- og miljødepartementet foreslår endringer i nødvergebestemmelsen som åpner for felling av vilt, også rovvilt, for å verne om ulike husdyr.

Forslaget går ut på å ta inn igjen det tidligere kravet om at felling av rovvilt i nødverge for å beskyttet ulike husdyr «må anses påkrevd». Videre foreslås å endre ordlyden slik at felling i nødverge ikke er begrenset til «under direkte angrep» til også å omfatte «umiddelbart forestående angrep» på husdyr.

– Bakgrunnen for forslaget er å bringe bestemmelsen i samsvar med Bernkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Høringssvar og -frist

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke regjeringens elektroniske skjema for høringssvar innen 1. oktober 2019. Her finner du også departementets mer utfyllende høringsnotat. Dersom det skulle by på problemer, kan høringssvar også sendes til postmottak@kld.dep.no.

– annonse bottom –
KildeKlima- og mijødirektoratet