Regjeringen inngår miljøavtale med næringslivet

– annonse top –

Klima- og miljødepartementet har inngått ny miljøavtale med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogen-oksider (NOX).

Virksomheter som slutter seg til avtalen, får fritak for avgift på utslipp av NOX. Forutsetningen er at ESA godkjenner fritaket.

– annonse inline –

Redusere utslipp av NOX

Norge innførte avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOX) i 2007. Avgiften er et virkemiddel for å redusere utslipp av NOX. Den skal bidra til at Norge overholder sine utslippsforpliktelser i Gøteborgprotokollen og i EØS-avtalen, melder departementet.

Miljøavtale om reduksjon av NOX-utslippene

Det kan gis avgiftsfritak for utslippsenheter omfattet av miljøavtale med staten om reduksjon av NOX-utslipp. Klima- og miljødepartementet inngikk 24. mai 2017 en ny miljøavtale med 15 nærings­organisasjoner. Virksomheter som slutter seg til avtalen får fritak for avgift på utslipp av NOX for årene 2018-2025.

Organisasjonene og de tilsluttede virksomhetene skal i fellesskap gjennomføre tiltak som er nødvendige for å overholde de avtalte miljøforpliktelsene, fastsatt som to-årlige utslippstak. Dersom de samlede utslippene som omfattes av avtalen er mer enn tre prosent over utslippstaket, oppstår plikt til å betale avgift i henhold til bestemmelsene i avtalen.

Overholde miljøforpliktelsene

Næringsorganisasjonene som er parter til miljøavtalen har etablert Næringslivets NOX-fond. Fondet har som formål å arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOX-reduserende tiltak, og at virksomhetene som er tilsluttet miljøavtalen medvirker til dette. Avgiftspliktige virksomheter som faller inn under miljøavtalens virkeområde, kan slutte seg til avtalen gjennom å sende tilslutningserklæring til NOX-fondet. Tilslutning skjer ved at NOX-fondet utsteder tilslutningsbevis til virksomheten. For informasjon om tilslutning til miljøavtalen og om NOX-fondets arbeid.

Krever godkjenning av ESA

Fritak for NOX-avgift for utslippsenheter som omfattes av miljøavtalen ble notifisert til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i desember 2017. Fritaket kan ikke tre i kraft før det er godkjent av ESA.

– annonse bottom –