Positive tiltak er kritisk viktig for sjøfuglene

ærfugl rede dun
Foto: Pixabay
– annonse top –

Når regjeringen skal lage en handlingsplan for norske sjøfugler i 2020, er det viktig med positive tiltak for norske sjøfuglbestander.

Det mener Norsk ornitologisk forening, som på sine hjemmesider. De stiller samtidig spørsmål ved om man kan komme med gode nok tiltak, og viser til at sjøfuglbestanden er redusert med 30 til 40 prosent på få tiår.

– annonse inline –

Naturvernrådgiver Martin Eggen i organisasjonen skriver på egne hjemmesider at klimaendringer er regnet som en viktig bakenforliggende utfordring for sjøfuglene. Varmere og surere hav påvirker sjøfuglene på mange nivåer, og skaper utfordringer knyttet til matsøk og reproduksjon. Disse storskala endringene må ikke brukes som unnskyldning for å la være å gjøre de mange konkrete grepene som må tas, mener de.

– Vi har oversendt regjeringen momenter vi mener er essensielle for en vellykket og ambisiøs handlingsplan. Flere av temaene har vi tidligere spilt inn både på direktorat- og departementsnivå, og inkluderer viktige temaer som:

 • Stans vindkraftverk i stor konflikt med sjøfugler og internasjonale verneområder
 • Marint vern av IBAer
 • Beskytt fjærene og gruntvannsområdene
 • Mer beskyttende lovverk for jakt og sanking, og spesielt for rødlistearter
 • Stans skytingen av sjøfugler ved oppdrettsanleggene
 • Flere midler til bekjempelse av mink
 • Bedre beskyttelse av sjøfugler innenfor eksisterende verneområder 
 • Fleksible verneområder
 • Handlingsplan mot bifangst
 • Bærekraftig utvikling av marine næringer og bruk av sjøområder
 • Informasjonsarbeid om sjøfugler
 • Redusere plast på avveie og annen forurensing
 • Økt innsats mot raske klimaendringer
 • Bedre overvåking av sjøfugl
 • Reversere liberaliseringen av lovverket for vannscooter
 • Stans mudringen av Tanamunningen

– Mange av tiltakene vi ber om krever at regjeringen stiller langt større krav til milljøhensyn i egen politikk og/eller reverserer tidligere tiltak. F.eks. må man forbedre lovverket rundt oppdrett, og atter en gang lage en nasjonal forskrift som regulerer bruken av vannscooter. At de negative påvirkningsfaktorene som trekker i feil retning langt på vei overgår de forbedrende tiltakene man kan forvente i en handlingsplan, er en reell fare. Det er likevel et betydelig handlingsrom for å forbedre forholdene for sjøfugler. Handlingsplanen for sjøfugler må levere varene!

– annonse bottom –