Overleverte nye anbefalinger om skrantesyke

reinsdyr reinsdyrflokk
Reinsdyrflokk. Foto: Colourbox
– annonse top –

Mattilsynet og Miljødirektoratet har overlevert en rapport til regjeringa med nye anbefalinger om mål, strategi og tiltak for håndtering av skrantesyke i Norge.

Under jakten på Hardangervidda i fjor høst ble det skutt en villreinbukk som siden viste seg å være smittet av skrantesyke (CWD). Dette var det første funnet av sykdommen utenfor Nordfjellene, hvor den ble først oppdaget 2016.

Etter funnet på Hardangervidda ble forvaltningen tvungen til å gjøre nye vurderinger av hvordan sykdommen skal begrenses, og om mulig utryddes fra Norge. Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå overlevert sine nye råd og tilrådninger for behandling av sykdommen.

– annonse inline –

– Villreinen har en nøkkelposisjon i den sørnorske fjellheimen, både rent økologisk og dypt i folkesjela til dem som bor i og bruker de samme områdene. Norge har også et internasjonalt ansvar for å ta hånd om den siste resten av den europeiske villreinstammen. Derfor er det avgjørende at vi nå treffer med de rette tiltakene mot denne alvorlige sykdommen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Skrantesyke er en alvorlig sykdom som truer villreinen, men den kan også bli en trussel for tamreinen. Jeg har et ønske om å sikre friske bestander av villrein og andre hjortedyr i fremtiden. Det er viktig å hindre at klassisk skrantesyke sprer seg. Jeg vil derfor se grundig på tilrådningene fra Mattilsynet og Miljødirektoratet sammen med Klima- og miljøministeren, før vi endelig fastsetter veien videre, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Tiltakene

Høyt bukkeuttak og bestandsreduksjon er blant tiltakene Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslår for å bekjempe skrantesyke på Hardangervidda. Direktoratene leverte onsdag 28. april sin anbefaling om håndtering av skrantesyke til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Målet er å begrense, og om mulig utrydde, den dødelige sykdommen.

– Mattilsynet og Miljødirektoratet har i vår felles anbefaling lagt vekt på at det fremdeles er et håp om å utrydde smitten fra norske hjortedyrbestander. Vi står nå ved et veiskille i håndteringen av skrantesyke. Hvis vi ikke kommer i gang tidlig nok med omfattende tiltak, vil vi sannsynligvis måtte gi avkall på muligheten for å utrydde sykdommen, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Slik situasjonen er nå, mener direktoratene at det ikke er grunnlag for å ta ut hele villreinstammen på Hardangervidda.

Nødvendig med kraftige tiltak

– Norge har et spesielt ansvar for villreinen i Europa, og vi ser kraftige tiltak som nødvendig for å ha en frisk bestand av både villrein og andre hjortedyr i framtiden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. For å nå målet om å bekjempe, og om mulig utrydde, skrantesyke, anbefaler Mattilsynet og Miljødirektoratet blant annet å:

  • redusere villreinbestanden og andelen bukk på Hardangervidda
  • hindre at villrein går mellom Hardangervidda og andre villreinområder
  • legge til rette for at villreinen bedre kan utnytte sine respektive områder
  • raskt ta ut syke dyr
  • redusere eller holde bestandene av elg, hjort og rådyr rundt Hardangervidda på et lavt nivå
  • stille krav til bruk av salt til beitedyr
  • videreføre regler om å dekke til slakteavfall under jakt i områder med skrantesyke

– Det er den samlede effekten av tiltakene som blir avgjørende for resultatet, understreker Ingunn Midttun Godal.

Mener jakta er viktig

Et svært viktig tiltak for å bekjempe skrantesyke er å redusere andelen voksen bukk eldre enn 3,5 år til et minimum. Siden voksne bukker beveger seg over store områder og har høyere forekomst av skrantesyke enn simler og ungdyr, er uttak av voksen bukk ekstra viktig for å redusere smittefaren.

I tråd med VKM sine anbefalinger, mener Mattilsynet og Miljødirektoratet at en slik reduksjon av voksen bukk er viktig å gjennomføre allerede i løpet av 2021.

Direktoratene anbefaler også en generell bestandsreduksjon på Hardangervidda. Bestandsreduksjon gjør at færre dyr kan bli syke og mindre smitte vil skilles ut i miljøet. Reduksjonen bør i all hovedsak bestå av voksne dyr siden disse er viktigst å ta ut med hensyn til risiko for smitte, innhenting av kunnskap og bestandsreduserende effekt. 

Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker et samarbeid med lokal villreinforvaltning og at mest mulig av uttaket skjer gjennom jakt. Direktoratene vil etter jakta vurdere om ekstraordinære uttak er nødvendig for å nå målet om å utrydde sykdommen.

Godt samarbeid

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i denne prosessen hatt flere møter med ulike brukergrupper.

– Vi har opprettet en arbeidsgruppe med lokal villreinforvaltning og forskere for å se spesielt på tiltak rettet mot villreinbestanden på Hardangervidda. Vi har fått flere gode innspill som vi bruker i det videre arbeidet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Prosessen videre

Anbefalingen er nå levert til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, som vil ta avgjørelsen om tiltak.

– annonse bottom –