Ønsker ikke «natur light» nær nasjonalparken

Bildet er tatt av Dr. Georg Wietschorke fra Pixabay
– annonse top –

Norsk ornitologisk forening i Aust-Agder reagerer på at rådmannen i Arendal anbefaler et «camping light» når politikerne skal regulere Hovedodden, som ikke er innlemmet i Raet nasjonalpark. De mener området heller bør vernes framfor å bidra til økt aktivitet.

Det sier lokallaget i en uttalelse. De mener at området allerede er sterkt belastet med menneskelig aktivitet. Samtidig er det svært viktig for fuglelivet. Både som hekkeområde for eksempelvis makrellterne og fiskemåke. Området er også rasteplass og vinterkvarter for fuglene. Foreningen poengterer at det er registrert over 150 forskjellige fuglearter i området.

De mener at campingområdet gjennom supplerende vern må innlemmes i Raet nasjonalpark. For å få til dette må inngrep reverseres slik at området oppfyller kravene til hva som kan tillates i en nasjonalpark.

– annonse inline –

Tilrettelegging for besøkende må skje i henhold til besøksstrategien til Raet nasjonalpark. Om kommunen ønsker campingtilbud i randsonen til nasjonalparken, kan dette plasseres i Hoveleiren, gjerne i nærheten av et kommende besøkssenter, mener de.

Den nest beste løsninga for naturmangfoldet er at området reguleres til et landbruks-, natur- og friluftsområde der man gjør det man kan for å bygge opp under verneformålet i den omkringliggende nasjonalparken. Samme hvilken løsning som blir valgt er det svært viktig at reguleringen ikke legger til rette for økt aktivitet i Hovekilen og hundremetersbeltet. Dette området er svært viktig under fugletrekket og representerer en naturtype som er under sterkt press i hele Europa.

– Vi må vise barn og unge at vi tar naturen på alvor. Vi må også lære dem at et «moderne friluftsliv» må være et friluftsliv som blant annet tar hensyn til at tap av leve- og rasteområder nå er en av de største truslene mot Europas fuglebestander. Det skylder vi dem, skriver Helge Venaas på hjemmesiden til foreningen.

– annonse bottom –